Kriterier i konseptet


For å sikre gode etableringer og prosjekt med kontinuitet er det i Newton-konseptet utviklet noen kvalitetskriterier. Ved utvikling og etablering av Newton-rom skal disse kvalitetskriterier legges til grunn;

Et Newton-rom

 – har teknologi- og realfagsfokus

    Rommet benytter godkjente Newton-moduler. Dette er undervisningsopplegg
    som eksterne aktører er med på å kvalitetssikre. 

–  er forankret hos skoleeier (kommune, fylke)
    Skoleeier, kommune eller fylke må ta en aktiv rolle i Newton-rommene.
    I rommene skal det foregå læreplanbasert undervisning og det skal jobbes
    etter kompetansemål i lærerplanen. Newton er et prosjekt som inngår som
    en del av skolens ordinære virksomhet. Dette for å sikre at tilbudet blir
    integrert i den enkelte skoles planer.

–  har lærer(e) med god realfagskompetanse
    Undervisningen i  Newton-rommet gjennomføres av Newton-lærer som har
    spesialkompetanse. For- og etterarbeidet utføres i klasserommet av
    klasselærer.

–  benytter spennende og moderne utstyr
    Med Newton-rom etableres lokale ressurssenter i kommunen som gjøres
    tilgjengelig for alle skoler. Her gjennomføres aktiviteter som man ikke kan
    utføre på skolen pga. manglende utstyr og/eller kompetanse.

–   er tilgjengelig for flere skoler og allmennheten
    For å sikre flest mulig brukere og optimal bruk av ressurser gjøres
    Newton-rommet tilgjengelig for flere skoler. Merverdien av satsningen øker
    når Newton-rommet også kan gjøres tilgjengelig for nye brukergrupper
    utenfor skoletid ved kurs og andre events.

–  samarbeider med lokalt næringsliv
    Erfaring fra pilotprosjektene viser at Newton appellerer til næringslivet.
    Det oppleves meningsfullt å støtte Newton-rommene økonomisk ved kjøp av
    utstyr som blir brukt til læreplanbasert undervisning. Som arena ligger også
    Newton-rommet lagelig til for møter mellom næringsliv og skole. Likeså å
    benytte aktører fra næringslivet som foredragsholdere og forbilder innen
    forskjellige yrker.

–  er presentert på www.newton.no
    Alle Newton-rom som oppfyller kvalitetskriteriene som ligger i konseptet
    skal vises på kartet på www.newton.no. Nettsidene med database er et viktig
    verktøy. Her har man egne undersider for å profilere tiltaket og oppnå synlighet
    i Newton-nettverket.  

 
Oppdatert