Newton-moduler

Newton-moduler

1.-4. årstrinn
Newton-modul nr. 1627

1.-4. årstrinn
Newton-modul nr. 1542

Formålet med denne modulen er å gi elevene grunnleggende kunnskaper om ulike fiskearter. Elevene skal besøke et oppdrettsanlegg/visningsanlegg/akvarium og studere ulike fiskearter. De skal gjennom observasjon av ulike arter kunne beskrive de ulike artene å finne navnene på dem. Videre skal elevene lære om livssyklusen til fire arter; laks, røye, ål og torsk.
1.-4. årstrinn
Newton-modul nr. 1596

1.-4. årstrinn
Newton-modul nr. 1597

Dette er oppfølgingsmodulen til WeDo-dyrehagen (1451) som må være gjennomført på forhånd, slik at elevene har en viss erfaring med bruk av utstyr og programmering. Modulen er videre tenkt benyttet på 3. - 4. trinn, og egner seg også bra for 5. trinn, hvis ønskelig. Det frarådes å gjennomføre opplegget med yngre elever enn 3. trinn.
5.-7. årstrinn
Newton-modul nr. 1455

Denne modulen tar for seg tema og aktiviteter som omfatter tang og tare, dyr i fjæra og planktonorganismer. Elevene skal gjennom en dag i fjæra få et innblikk i ulike dyrearter og algearter i fjæra. Ved å bruke lupe og mikroskop for å analysere planktontrekk vil de også oppdage en ny verden på mikronivå og få et innblikk i et stort artsmangfold, og en bedre forståelse av hvordan produksjonen i havet foregår ved produsenter og konsumenter i næringskjeder.
5.-7. årstrinn
Newton-modul nr. 1805

I denne modulen skal elevene lære om forholdet mellom omkrets og kjørt lengde ved å jobbe praktisk med en LEGO® MINDSTORMS® EV3-robot. Elevene jobber parvis, og det ligger godt til rette for differensiering i oppgaveløsingen.
5.-7. årstrinn
Newton-modul nr. 1884

Formålet med modulen er å gi en grunnleggende forståelse av laksens livssyklus, både i sitt naturlige område og i oppdrett. Det er lagt opp til veksling mellom teori og praktiske oppgaver. I innledningen brukes korte filmer, Powerpoint med bilder, og Grubletegninger. Underveis i modulen legges det vekt på diskusjon i plenum, og å få fram det elevene allerede vet om laks.
8.-10. årstrinn
Newton-modul nr. 1610

Elevene skal måle og veie fisk og ta blodprøver. Fra blodprøvene skal de bestemme konsentrasjonen av klorid i plasma, og fra vekstdataene skal de beregne kondisjonsfaktoren til fisken. Innsamlet tallmateriale skal brukes for enkel deskriptiv statistikk, som beregning av gjennomsnittverdier og median. På bakgrunn av disse resultatene skal elevene vurdere om yngelen har oppnådd smoltkvalitet som gjør at den er klar for havet.
8.-10. årstrinn
Newton-modul nr. 1716

Modulen omfatter beregning, tegning og bygging av et oppdrettsanlegg. Modulen gir utfordringer både til den teoretisk flinke og den praktisk anlagte elev.
VG1. årstrinn
Newton-modul nr. 1318

Modulen omhandler yngelutvikling av laks i ferskvann. Elevene skal lære om laksens tidlige livshistorie frem til smoltifisering (være i stand til å kunne tåle sjøvann), og hvordan denne kunnskapen kan omsettes til praktisk oppdrett.
Formålet med modulen er å skape økt interesse for realfag hos elever på ungdomstrinnet. Gjennom arbeidet skal de bruke kunnskaper innen naturfag og matematikk.

Barnehagemoduler

Kontaktinfo

Trond Mikkelborg

Tlf: 95275755
miktro@gildeskal.kommune.no

Besøksinformasjon

Påmelding på denne nettsida. Modulene gjennomføres i Newton-rommet i Domus pisces, som er felles hus for visningsanlegget Salmon Center, Meløy videregående skole sitt praksisanlegg og Newton-rommet. Domus pisces ligger på Øya på Inndyr. Ta kontakt med Newton-lærer Trond for nærmere informasjon og avtale om oppstartstidspunkt.
Gildeskål kommune

Prosjekteier

Gildeskål kommune

Samarbeidspartnere

- Meløy videregående skole
- Sundsfjord Smolt
- Kunnskapssenteret i Gildeskål
- Gifas
- Sjøfossen Energi
- Nordlandsbanken
- Marine Harvest
- Fiskekroken as
- Gildeskål Sparebank
- Havforskningsinstituttet