Elektrisk produksjon, transport og forbruk 8.-10. kl

2.2.1 Newton Aktivitet 1
2.2.2 Newton Aktivitet 2
2.2.3 Newton Aktivitet 3


Newton Aktivitet 1

Læringsmål:

 • Eleven skal kunne teste og beskrive hvordan magnetisme og elektrisitet vekselvirker med hverandre.
 • Eleven skal observere at strømførerende ledere alltid vil sette opp et magnetisk felt, og at magnetiske felt i bevegelse fører til elektrisk strøm i nærliggende ledere.
 • Eleven skal kunne bruke analogt amperemeter.
 • Eleven skal kunne gjøre rede for betydningen av oppdagelsen av induksjon, og over hvilke faktorer som er avgjørende for mengden energi som produseres.
 • Eleven skal kunne forklare kort hva elektrisk strøm, elektrisk spenning, elektrisk effekt og elektrisk energi er.

Gjennomføring og metodikk

Læreren introduserer aktiviteten, og hjelper elevene underveis. 

Elevene jobber gruppevis med to til fire elever i hver gruppe. Denne aktiviteten inneholder elevark som elevene arbeider med.Vedlegg til aktivitet:


Aktivitet 1: Produksjon
 
Oppgavearkene tar for seg praktisk arbeid der elevene ser på vekselvirkningene mellom magnetisme og elektrisitet, og hvordan dette kan brukes for å produsere elektrisk energi.
Produksjon-Transport-Forbruk_Aktivitet_1.docNewton Aktivitet 2

Læringsmål:

 • Eleven skal kunne forklare hva en transformator er for noe, og hva i transformatoren som avgjør størrelsen på spenningstransformasjonen.
 • Eleven skal kunne koble opp en ganske avansert krets, og kunne bruke multimetere til å måle spenningsfall i kretsen.
 • Eleven skal kunne gjøre rede for betydningen av å bruke transformatorer ved transport av elektrisk energi.

Gjennomføring og metodikk

Læreren introduserer aktiviteten, og hjelper elevene underveis.

Elevene jobber gruppevis med to til fire elever i hver gruppe. Denne aktiviteten inneholder elevark som elevene arbeider med. Vedlegg til aktivitet:


Aktivitet 2: Transport
 
Oppgavearkene tar for seg praktisk arbeid der elevene skal få kjennskap til virkemåtene til en transformator, og hvilken betydning denne har ved transport av elektrisk energi over lange avstander.
Produksjon-Transport-Forbruk_Aktivitet_2.docNewton Aktivitet 3

Læringsmål:

 • Eleven skal kunne bruke analogt amperemeter.
 • Eleven skal kunne bruke effektinformasjonen på elektriske apparater til å beregne kostnaden ved å bruke et gitt apparat en gitt tid.
 • Eleven skal kunne bruke en effektmåler til å måle den elektriske effekten til et gitt apparat, og også kunne vurdere effektbruken til et apparat som hele tiden endrer ytelse.
 • Eleven skal kunne vurdere hvilke hjemmeapparater som bruker mye elektrisk energi, og hvilke tiltak som kan gjøres for å redusere dette.
 • Eleven skal kunne forklare kort hva elektrisk strøm, elektrisk spenning, elektrisk effekt og elektrisk energi er.

Gjennomføring og metodikk

Læreren introduserer aktiviteten, og hjelper elevene underveis. Elevene jobber med elevarkene tilknyttet aktiviteten.

Vedlegg til aktivitet:


Aktivitet 3: Forbruk
 
Oppgavearkene tar for seg begrepene elektrisk effekt og kilowattimer, og hvordan elevene kan bruke informasjon om et apparats elektriske effekt til å beregne kostnaden ved å bruke dette apparatet over et gitt tidsrom. Elevene skal også reflektere over tiltak som kan redusere strømforbruk i hjemmet.
Produksjon-Transport-Forbruk_Aktivitet_3.doc


Newton-modul nr. 1217

Best egnet for 8.-10. årstrinn
Tidsbruk 6 timer