Energibruk før og nå

2.2.1 Innledning
2.2.2 Produksjon av elektrisitet i generator/dynamo
2.2.3 Bygge kraftverk, gruppevis
2.2.4 Bilkonkurranse
2.2.5 Opprydding og oppsummering


Innledning

Læringsmål:

 • Elevene skal kunne forklare forskjellen på energikilder og energiformer, og kunne gi eksempler på dette.
 • Elevene skal kunne forklare hva som ligger i begrepet fornybar energi.

Gjennomføring og metodikk

Lysbilde nr 4: "Energikilder" og "Energiformer" kommer opp som overskrifter + en oversikt over en rekke "energiuttrykk". Ut fra elevenes forarbeid foreslår elevene under hvilke overskrifter uttrykkene passer. Deretter diskutères det hva som er fornybare og ikke fornybare energikilder.

Energibegrepet  forklares ved å vise bildet med tennisspilleren (lysbilde nr 5): 
Muskelenergi i armen overfører bevegelsesenergi til racketen. Ballen
treffer racketstrengene, og strengene spennes opp, slik at de får
stillingsenergi. Stillingsenergien i strengene overføres til ballen og gir
ballen bevegelsesenergi. Ballen mister gradvis sin bevegelsesenergi ved at den bremses mot lufta, og etter hvert også mot bakken. Varmeenergi frigis da i lufta, på ballen og på bakken (lufta, ballen og bakken er blitt «litt» varmere).
Gjennom dialog prøver NL å elevene til å komme med de rette svarene. Man kan gjerne også trekke inn hvordan musklene får energien sin fra.

Lysbilde 6-11: Bilder av gamle maskiner drevet av vannkraft. Elevene kommer med forslag til bruksområdene (NL har fasiten) Elevene kommer med eksempler på ulike energikilder og energiformer.
Elevene deltar i diskusjoner rundt bilder og demonstrasjon med stillingsenergi og bevegelsesenergi.

Vedlegg til aktivitet:


Introduksjon.pptxProduksjon av elektrisitet i generator/dynamo

Læringsmål:

 • Elevene skal kunne forklare forskjellen på energikilder og energiformer, og kunne gi eksempler på dette.
 • Elevene skal kunne gi eksempel på hvordan energi fra vann og vind ble utnyttet i eldre tid.
 • Elevene skal kunne beskrive prinsippet for oppbyggingen av en generator, og hva som må til for at den skal produsere strøm.

Gjennomføring og metodikk

Sammenheng mellom magnetisme og elektrisk strømproduksjon: Fortelle (mens forsøket rigges opp(gjennomføres) det som står som info på induksjonsforsøksarket om forskerne Ørsted og Faraday. Demonstrere og fortelle om hvordan Ørsted oppdaget at det var en sammenheng mellom magnetisme og elektrisitet.
Elevene skal nå gjøre 2 forsøk som viser hva disse to forskerne fant ut. NL forklarer hva en strømspole er og hvordan et amperemeter fungerer.  En på hver gruppe henter sin utstyrsboks og laminert oppgaveark (Vi har valgt å gjennomføre forsøkene uten skriving på gruppene)

Elevene gjør forsøket med induksjon først, og dynamo til forsøk 2 deles ut når NL mener alle har fått gjennomført forsøk 1. Deretter oppsummering med bruk av PowerPoint "dynamo og elektrisitet"
Bygge kraftverk, gruppevis

Læringsmål:

 • Elevene skal kunne beskrive prinsippet for oppbyggingen av en generator, og hva som må til for at den skal produsere strøm.
 • Elevene skal kunne bygge opp et energiverk ut fra en tredimensjonal tegning.
 • Elevene skal kunne beskrive minst tre typer energikraftverk som brukes i verden i dag, og prinsippet for hvordan de produserer energi.
 • Elevene skal kunne forklare ulemper/problemer i forbindelse med bruk av vann-, vind- og solkraftverk.

Gjennomføring og metodikk

NL viser fram eLAB byggekassene, hvordan de er organisert, byggeoppdrag og heftene.
Vise fram motor, strømledninger og kondensator. 
Forklare at motor og kondensator har en pluss- og minuspol, og at minus er merket med rødt, og pluss er merket med svart. Også ledningene er merket slik, og at det er viktig at koblingene blir riktige med minus til minus, og pluss til pluss.
Forklare at motoren kan bli til en generator som kan produsere strøm, hvis man snurrer motorakslingen rundt. 
Forklare at kondensatoren kan lagre strømmen, og at den er fulladet når pæra blinker.

Elevene organiseres i grupper på 3 og 3, og får tildelt oppdragsark og hefte til enten vann- vind- eller solenergi. Fokuser på at alle på gruppa får oppgaver å jobbe med. NL går deretter rundt og påser at elevene starter opp på riktige steder i byggeheftene (framsiden av byggeheftene er merket med sidetall) Elevene jobber med bygging fram til matpausen.

Etter matpausen jobber gruppene videre på byggeoppdragene, og starter med arbeidsoppgavene på arket når bygginga er ferdig.

Vedlegg til aktivitet:


Oppdragsark energi før og nå.docBilkonkurranse

Læringsmål:

 • Elevene skal kunne beskrive prinsippet for oppbyggingen av en generator, og hva som må til for at den skal produsere strøm.

Gjennomføring og metodikk

Forklare konkurransereglene, og sette tidsramme for aktiviteten. Delegere sekretæransvar til medfølgende lærer, og lede konkurranserundene til en vinner er kåret. Prøve å forbedre bilens hastighet med å gjøre endringer, for eksempel ved å endre på hjulstørrelse. 
Klargjøre bilen og lade opp kondensator, og være klar når konkurransen starter.
Opprydding og oppsummering

Læringsmål:

 • Elevene skal kunne beskrive prinsippet for oppbyggingen av en generator, og hva som må til for at den skal produsere strøm.
 • Elevene skal kunne beskrive minst tre typer energikraftverk som brukes i verden i dag, og prinsippet for hvordan de produserer energi.
 • Elevene skal kunne forklare hva som ligger i begrepet fornybar energi.
 • Elevene skal kunne forklare ulemper/problemer i forbindelse med bruk av vann-, vind- og solkraftverk.

Gjennomføring og metodikk

Opprydding:
Vise hvordan man rydder på plass i eLAB-kassene.
Ta et overblikk over kassene, og godkjenne ryddingen.
Oppsummering:
Starte opp prosjektor, og ha den klar til oppsummeringen.
Stille noen spørsmål til hhv. vann-, vind-, og solkraftverk underveis hvor det passer.
Lede powerpointen "Fornybare energikilder- positive og negative konsekvenser".
Gjennomgå læringsmålene.
Si litt om hva etterarbeidet består i. Rydde i kassene etter delekart.
Rydde på plass annet utstyr.

Delta i samtale rundt bilder i PowerPoint.

Læringsmålene - vurdere egen kompetanse: "tommel opp" for kompetansemål de føle at de mestrer, og "tommel ned" for kompetansemål de føler ikke mestres. "Vannrett tommel" = mestrer noe.Newton-modul nr. 1509

Best egnet for 5.-7. årstrinn
Tidsbruk 5 timer