Undersøkende matematikk: lineære funksjoner (praktisk og teoretisk) og GeoGebra

Undersøkende matematikk: lineære funksjoner (praktisk og teoretisk) og GeoGebra

Denne modulen handler om førstegradsfunksjoner og er laget med tanke på elever som tar matematikkurset 1P eller 2p-Y (påbygging). Modulen vil også kunne passe som en repetisjon av temaet for elever som tar 1T og 2P. Elever som går i 10-klasse vil kunne gjennomføre modulen hvis de har et godt faglig grunnlag.

Modulen starter grunnleggende med aktivitet 1 som repeterer bruk av koordinatsystemet og plassering av koordinater. Elevene lærer å bruke GeoGebra til å plotte inn koordinater som punkter og trekke strek mellom koordinatene. En figur vil da fremkomme. Elevene lærer også å stille inn aksene, skrive inn tekst i GeoGebra og importere grafen fra GeoGebra inn i World. Dette er nytting å kunne med tanke på eksamen.

Aktivitet 2 går nærmere inn på ulike begreper som er knyttet til førstegradsfunksjoner. Elevene får begrepskort som de skal koble sammen i tripletter. Elevene bruker GeoGebra til å tegne inn funksjonsuttrykk og undersøke disse. Elevene lærer/repeterer å lage en verditabell til et funksjonsuttrykk for å regne ut koordinater som de kan plotte inn i et koordinatsystem på papir og/eller GeoGebra.

Aktivitet 3 innebærer at elevene skal finne en tilnærmet lineær sammenheng mellom spenning fra en konstant spenningskilde og målt spenningen over to spoler med ulikt antall vindinger, koblet sammen til en transformator.

Aktivitet 4 går ut på at elevene skal finne en tilnærmet lineær sammenheng mellom elevenes egenmålte høyde fra fot til isse og favnbredde målt fra fingertupp til fingertupp.

Forarbeid i skolen

Repetisjon koordinatsystem, og gjennomgang grunnleggende bruk av GeoGebra.

I Newton-rommet

0830-0900: Velkommen til Newtonrommet med gjennomgang av aktivtetsplan og regler på Newtonrommet
0900-0930: Elevene starter opp elevpcene. To elever samarbeider om en pc. Newtonlærer gjennomgår oppbygging og bruk av GeoGebra.
0930-1000: aktivitet 1 "repetisjon av koordinatsystem og introduksjon til bruk av GeoGebra". Elevene samarbeider parvis med å løse opgavene i koordinatsystem på papir og i Geogebra
1000-1130: aktivitet 2 "introduksjon til funksjoner av første grad". Elevene samarbeider parvis med å løse opgavene i koordinatsystem på papir, med begrepskort og i Geogebra
1130-1200: spisepause
1200-1330: aktivitet 3 og 4 "spenning" og "høyde-favnbredde". Elevene foretar praktiske målinger for å lage tilhørende funksjonsuttrykk. Elevene vurderer gyldighetsområdene til funksjonene de har funnet basert på målingene de har gjort.
1330-1400: opprydding, oppsumering og avslutning

Etterarbeid i skolen

Oppgaver
Originalmodul:
,
Denne modulen er revidert av:

Newton-modul nr. 1539

Best egnet for VG1. årstrinn
Tidsbruk 5 timer