Newton Engia Trondheim

Newton Energirom Trondheim: Newton Engia Trondheim

Dere skal snart til Engia (Newton-rommet) og her kommer noe bakgrunnsinformasjon om opplegget:

Undervisningsforløpet på Engia er et rollespill. Elevene er på Engia (Newton-rommet) som forskerteam som deltar i prosjektet IEA - Energi for framtiden. De er delt inn i fem landslag. I løpet av de to dagene på Engia skal de jobbe med praktiske oppgaver samt dokumentere forskningsresultatene sine skriftlig i rapporter. Rapportene består av spørsmål og oppgaver som besvares digitalt på en læringsportal. Rapportene blir vurdert, og landslagene får poeng ut fra resultatene av oppdragene og de skriftlige rapportene.

Det er flere forskerteam på Engia i løpet av året. Når alle forskerteamene er ferdig, vil det bli kåret et vinnerteam. Vinnerne er det teamet som har oppnådd flest poeng i løpet av oppholdet.

I forkant av oppmøte på Engia er det viktig at dere forbereder dere godt. Under fanen "Forarbeid" på denne siden finner du informasjon om det som skal gjøres på forhånd. Der finnes det også en detaljert lærerveiledning.

Opplegget på Newtonrommet fokuserer på energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, og elevene vil jobbe med mange fasetter av energi-begrepet i løpet av besøket. Undervisningen vil foregå over 2 dager i rommet. I tillegg kommer for- og etterarbeid i klasserommet på skolen.

Målet er at elevene skal erfare ulike typer energioverføringer og hvordan man kan produsere elektrisk energi ved hjelp av induksjon. De skal lære hvordan fornybare og ikke-fornybare energikilder, i dette tilfellet vann- og vindenergi samt kjemisk energi fra fossile brensler, kan omdannes til elektrisk energi. De skal bygge et vannkraftverk, et vindkraftverk og utforske stirlingmotorens virkemåte og hvilke faktorer som påvirker energioverføringen og kraftverkenes virkemåter. Elevene vil benytte læreplanrelevante tekniske hjelpemidler som dataloggere mens de utforsker oppdragene sine, og på bakgrunn av det de gjør, skriver og måler skal de kunne diskutere fordeler, ulemper og miljøeffekter av ulike måter å produsere elektrisk energi på.

Elevene skal også få en forståelse av hva fossilt brensel er, hvordan de er blitt dannet og på hvilke måter vi kan anvende disse råstoffene. De skal kjenne til noen av egenskapene til gassen karbondioksid (CO2) og vite hvordan denne gassen påvirker miljøet.

Forarbeid i skolen

Gjør forarbeidet slik det står beskrevet i fanen Forarbeid (se øverst på denne siden). Du som faglærer kan selvsagt også velge å lage et annet forarbeid dersom du heller vil det; sørg bare for at elevene møter forberedt på begrepene energi, energikilder og effekt.

Forarbeidet skal ikke være veldig omfattende, men skal bygge en "bro" fra klasserommet og til fagstoffet elevene skal gjennom på Newtonrommet. Forskning viser at elever med middels forkunnskaper har mest læringsutbytte fra Newtonrommet.


I Newton-rommet

Under besøket forventer vi at klassens naturfaglærer følger klassen. Newton-læreren holder undervisningen og står for det faglige, men klasselæreren/naturfaglæreren skal også diskutere med elevene, hjelpe dem, følge opp elevenes arbeid, bistå newtonlæreren i å tilpasse undervisningen til elevenes individuelle faglige nivå, bidra med fagstoff til elevene og til undervisningen, samt holde generell ro og orden.

Tidspunktene i planen under blir forskjøvet slik at de passer til skolens oppmøte- og avslutningstidspunkt. Se mer om undervisningstid og transport under Praktisk info.

DAG 1
09:00 - Elevene ankommer bygget, henger av seg yttertøyet og kommer inn i Newtonrommet
09:10 - Intro og energidemonstrasjon
09:45 - Oppdrag 1: Kulebane
11:00 - 30 minutters matpause
11:30 - Generering av elektrisk energi
11:50 - Oppdrag 2: Induksjonsforsøk
12:15 - Fornybar energi
12:45 - Oppdrag 3: Vind- og vannenergiverk
13:50 - Opprydding og oppsummering
14:00 - Ferdig for dagen


DAG 2
09:00 - Elevene ankommer bygget, henger av seg yttertøyet og kommer inn i Newtonrommet
09:10 - Opprinnelse og anvendelse av olje og gass
09:45 - Oppdrag 4: Undersøkelse av sandstein
11:00 - 30 minutters matpause
11:30 - Anvendelse av olje og gass
12:15 - Oppdrag 5: Stirling-motor
13:00 - CO2
13:50 - Oppsummering og avslutning
14:00 - Ferdig for dagenEtterarbeid i skolen

Gjør etterarbeidet slik det står beskrevet i fanen Etterarbeid (se øverst på denne siden). Du som faglærer kan selvsagt også velge å lage et annet etterarbeid dersom du heller vil det; sørg bare for at etterarbeidet gir elevene mulighet til å reflektere over det de har opplevd, observert og erfart i løpet av besøket på Newtonrommet.

Etterarbeid-fasen er viktig, for det er her du som faglærer skal kvalitetssikre elevenes læring fra besøket på Newtonrommet, systematisere og strukturere erfaringene fra Newtonrommet samt oppklare misforståelser. Du som faglærer skal hjelpe elevene med å se de store linjene og sette den nye kunnskapen fra Newtonrommet inn i en skolefaglig kontekst. Etterarbeidet skal hjelpe elevene til å se det de lærte på klasserommet i lys av det dere har gjort eller skal gjøre i klasserommet og skal tydeliggjøre det store bildet.
Originalmodul:
1486: Newton Engia Trondheim, FIRST Scandinavia i samarbeid med andre aktører.
Denne modulen er revidert av:
Vitensenteret v/Roy Even Aune
Newton Energirom Trondheim