Statistikk og Sannsynlighet i en digital verden

Energi og miljørom, Harstad: Statistikk og Sannsynlighet i en digital verden

Denne modulen tar for seg grunnleggende statistikk, sannsynlighet og enkel kombinatorikk. Elevene skal etter en innlæringsfase benytte sin kompetanse på problemstillinger hentet fra oljenæringen. Modulen er innom flere av kompetansemålene under fanen statistikk, sannsynlighet og kombinatorikk etter tiende årstrinn (K06). Modulen legger opp til en konkurranse- og aktivitetsbasert tilnærming til disse emnene. Elevene vil bli delt i grupper, og hver gruppe deles så inn i to delgrupper. Den ene delgruppen er inne og den andre er ute, og halvveis i konkurransen byttes dette om. Den ene delgruppen vil sitte inne foran IPad og ved bruk av GPS-basert programvare og telefoni styre den andre utegående delgruppen. Den utegående gruppen skal guides til virtuelle GPS-poster som inneholder oppgaver og problemstillinger. Delgruppene må sammen diskutere og løse oppgavene for å samle flest mulig poeng i konkurransen med de andre gruppene. Modulen består ellers av en innledning og avslutning, som henholdsvis tar for seg nødvendig informasjon og teknisk innlæring av utstyret. Dagen starter med at elevene blir ønsket velkommen og får en introduksjon til Newtonrommet. Elevene får så en lærerstyrt gjennomgang av programvare (djeeo, skype og kalkulator) og annet utstyr (iPad, gps, telefoni, ryggsekk med innhold) de skal bruke denne dagen. Før konkurransen starter deles elevene i lag (minst 4 elever pr lag). Konkurransen består av to omganger der halvparten av laget sitter inne (kontrollsenteret) med Ipad og ut fra digitalt kart og GPS-spor kommuniserer til den andre halvparten som er ute (agentene). Når agentene kommer til posten vil det for kontrollsenteret være mulig å avlevere svar på oppgaven som er knyttet til denne posten. Alle kontrollsentrene kan følge med på alle lags utvikling i poeng og løypeprogresjon på en storskjerm inne på Newtonrommet. Når alle agentene er kommet tilbake til Newtonrommet gjøres en evaluering internt i gruppene. Deretter bytter agenter og kontrollsenter rolle, og de nye agentene går ut og gjøre seg klar til andre og siste runde i konkurransen. Hver post inneholder en flervalgsoppgave innenfor statistikk, sannsynlighet eller kombinatorikk, og lagene får poeng både for riktig besvarelse av oppgaven og at posten er funnet. Det laget som har flest poeng ved spillets slutt vinner konkurransen. Se ellers punkt 2.1 og punkt 3 for ytterligere beskrivelse av modulen og dagen for øvrig.

I Newton-rommet

08.30-09.00: Oppstart og introduksjon.
09.00-09.30: Plenumsgjennomgang av utstyr og programvare. Klassen deles inn i lag.
09.30-11.00: Første omgang av konkurransen. Halve laget er inne og styrer den resterende halvdelen som er ute.
11.00-11.30: Lunsj (besøkslærer har ansvaret).
11.30-13.00: Andre omgang av konkurransen. Inne- og uteværende elever har nå byttet plass.
13.00-13.45: Plenumsdiskusjon (styrt av Newtonlærer) vedrørende faglige aspekter og opplevelser denne dagen.
13:45-14:00: Evaluering og avslutning.
Originalmodul:
1675: Statistikk og Sannsynlighet i en digital verden, Newtonrommet i Harstad ved Annette Ekman og Ørjan Kristensen.
Denne modulen er revidert av:
Newton Harstad
Energi og miljørom, Harstad

Newton-modul nr. 1730

Best egnet for 8.-10. årstrinn
Tidsbruk 6 timer