Klar for havet

Newton Gildeskål - Kyst og havbruk: Klar for havet

Formålet med modulen er å skape økt interesse for realfag hos elever på ungdomstrinnet. Gjennom arbeidet skal de bruke kunnskaper innen naturfag og matematikk.

Modulen omhandler yngelutvikling av laks i ferskvann. Elevene skal lære om laksens tidlige livshistorie frem til smoltifisering (være i stand til å kunne tåle sjøvann), og hvordan denne kunnskapen kan omsettes til praktisk oppdrett.

Hovedfokus i modulen ligger på de fysiologiske endringene som foregår i laksen. Disse endringene kan undersøkes via ulike standardiserte forsøk ved Sundsfjord smolt AS sitt settefiskanlegg, hvor modulen skal gjennomføres.

Fagområdene som vil være sentrale er biologi, fysiologi samt matematikk og statistikk. Elevene skal lære om laksefiskenes livssyklus – med særlig fokus på Atlantisk laks (Salmo salar L.)

I naturen kan laksen bli opp til 15 år. Lakseungen tilbringer de første leveårene i ferskvann - og etter at den har vokst til en viss alder vandrer den ut i sjøen. Når laksen tåler sjøvann har den nådd ”sjøvannstoleranse”. Laksen har blitt smoltifisert og kalles i denne fasen for en smolt. (Se her også vedlegget "Nyttig informasjon til Newton-Lærer-Laks i oppdrett")

I naturen kjenner laksen tidspunktet selv når den kan vandre til havet, mens det må finnes ut ved hjelp av ulike standardiserte tester i oppdrett.Laksen sin naturlig livssyklus kan manipuleres og framskyndes i oppdrett med hjelp av bl.a. lys og vanntemperatur, slik at den tåler sjøvann mye tidligere enn naturlig.Elevene vil gjennomføre noen av de standardiserte testene selv i løpet av modulen og på den måten finne ut, om lakseyngelen er klar til å settes ut i hav.

Smoltifiseringsprosessen er først og fremst knyttet til endringer i fiskens fysiologi, morfologi (form og farge) og atferd. Endringer i yngelens fysiologi kan kvantifiseres objektivt og det samme gjelder form, mens fargen bedømmes visuelt. Når fisken tåler sjøvann sier vi at den har utviklet evne til osmoregulering. I forbindelse med det skal elevene også lære om diffusjon, osmose og salter. (Se her også vedlegget "fagord-leksikon) På grunn av at forståelsen av osmoregulering er såpass viktig for denne modulen er det viktig at dette behandles grunnlegendes i forarbeidet. (Se vedleggene under forarbeidet)

Elevene skal ha aktiviteter i smoltanlegget, hvor de skal måle og veie fisk, samt ta blodprøver av den. Fra blodprøvene skal de bestemme konsentrasjonen av klorid i plasma, og fra vekstdataene skal de beregne kondisjonsfaktoren til fisken. Det innsamlete tallmaterialet skal brukes for enkel deskriptiv statistikk, som beregning av gjennomsnittverdier og median. På bakgrunn av disse resultatene skal elevene kunne vurdere om yngelen har oppnådd "smoltkvalitet" som gjør at den er klar for havet. Slik ønsker vi at elevene blir nysgjerrige på hva som skjer i fiskerinæringen og at det blir en dytt i retning av å velge utdanning eller karriere innen realfag og naturvitenskap. 

I Newton-rommet

09.00: Oppmøte i Newtonrommet.
Informasjon om dagens gjøremål
0915: Teori om smoltutvikling og gjennomgang av de praktiske øvelsene.
1000: Elevene møter opp i våtlaboratoriet.
Ved hjelp av utdelt oppgaveark utfører de arbeidsoperasjonene.
1130: Lunsj
1200: Utregninger og vurderinger om fisken er smoltifisert.
1300: Oppsummering, diskusjon, gruppearbeid, opprydding og avslutning av dagen.
Originalmodul:
,
Denne modulen er revidert av:
Trond Mikkelborg
Newton Gildeskål - Kyst og havbruk

Newton-modul nr. 1318

Best egnet for VG1. årstrinn
Tidsbruk 5 timer