Klar for havet

Newton Gildeskål - Kyst og havbruk: Klar for havet

Formålet med modulen er å øke interessen for realfag hos elever på ungdomstrinnet og i videregående skole. Gjennom arbeidet skal elevene bruke kunnskaper innen naturfag og matematikk. Modulen omhandler yngelutvikling av laks i ferskvann. Elevene skal lære om laksens tidlige livshistorie frem til smoltifisering (være i stand til å tåle sjøvann), og hvordan denne kunnskapen kan omsettes til praktisk oppdrett.

Hovedfokus i modulen ligger på de fysiologiske endringene i laksen. Disse endringene kan undersøkes via ulike standardiserte forsøk med små laksefisk. Sentrale fagområder er biologi, fysiologi, matematikk og statistikk. Elevene skal lære om laksefiskenes livssyklus med særlig fokus på Atlantisk laks (Salmo salar L.)

I naturen kan laksen bli opp til 15 år. Lakseungen tilbringer de første leveårene i ferskvann. Etter at den har vokst til en viss alder vandrer den ut i sjøen. Når laksen tåler sjøvann har den oppnådd sjøvannstoleranse. Laksen har blitt smoltifisert, og kalles i denne fasen for en smolt. (Se her også vedlegget "Nyttig informasjon til Newton-Lærer-Laks i oppdrett") I naturen kjenner laksen selv når den kan vandre til havet, mens det i oppdrett må finnes ut ved hjelp av ulike standardiserte tester.

Laksens naturlige livssyklus kan manipuleres og framskyndes ved hjelp av blant annet lys og vanntemperatur, slik at den tåler sjøvann mye tidligere enn naturlig. Elevene vil gjennomføre noen av de standardiserte testene selv, og på den måten finne ut, om lakseyngelen er klar til å settes ut i saltvann. Smoltifiseringsprosessen er først og fremst knyttet til endringer i fiskens fysiologi, morfologi (form og farge) og atferd. Endringer i yngelens fysiologi kan kvantifiseres objektivt. Det samme gjelder form, mens fargen bedømmes visuelt.

Når fisken tåler sjøvann sier vi at den har utviklet evne til osmoregulering. I forbindelse med det skal elevene også lære om diffusjon, osmose og salter. (Se her også vedlegget "fagord-leksikon) Ettersom forståelsen av osmoregulering er så viktig for denne modulen er det avgjørende at dette behandles grunnleggende i forarbeidet. (Se vedleggene under forarbeidet)

Elevene skal måle og veie fisk og ta blodprøver. Fra blodprøvene skal de bestemme konsentrasjonen av klorid i plasma, og fra vekstdataene skal de beregne kondisjonsfaktoren til fisken. Innsamlet tallmateriale skal brukes for enkel deskriptiv statistikk, som beregning av gjennomsnittverdier og median. På bakgrunn av disse resultatene skal elevene vurdere om yngelen har oppnådd  smoltkvalitet som gjør at den er klar for havet.

Slik ønsker vi at elevene blir nysgjerrige på hva som skjer i fiskerinæringen og at det blir en dytt i retning av å velge utdanning eller karriere innen realfag og naturvitenskap.

I Newton-rommet

09.00: Oppmøte i Newtonrommet.
Informasjon om dagens gjøremål
0915: Teori om smoltutvikling og gjennomgang av de praktiske øvelsene.
1000: Fisk hentes i anadromhallen.
Ved hjelp av utdelt oppgaveark utfører de arbeidsoperasjonene.
1130: Lunsj
1200: Utregninger og vurderinger om fisken er smoltifisert.
1300: Oppsummering, diskusjon, gruppearbeid, opprydding og avslutning av dagen.
Originalmodul:
1318: Klar for havet, Viktor Solbakken
Epost:: viktor@kig.no
Tlf: 957 48 434
og
Arne Sklett Larsen
e-post: arne.sklett.larsen@nfk.no
tlf.: 959 28 289
Denne modulen er revidert av:
Trond Mikkelborg
Newton Gildeskål - Kyst og havbruk

Newton-modul nr. 1610

Best egnet for 8.-10. årstrinn
Tidsbruk 5 timer