Bærekraft i oppdrett

Newton Gildeskål - Kyst og havbruk: Bærekraft i oppdrett

Modulen skal gi elevene grunnleggende innføring i beregning og oppbygging av et oppdrettsanlegg. Elevene skal forstå hvilke krefter som påvirker et anlegg i sjø. De skal også forstå hvilke kriterier som avgjør hvor stort et anlegg må være, ut fra planlagt produksjon og tillatelser gitt av myndighetene.

Ut fra gitte kriterier skal elevene først beregne hvor stort et anlegg må være, det vil si hvor mange flytekrager som må til for å holde den mengden fisk som skal produseres.

Neste steg blir å beregne dimensjoner på fortøyningene ut fra miljømålinger gjort på en faktisk lokalitet. Vi forenkler data noe, slik at det er bølgehøyde og strømhastighet på stedet som tas hensyn til ved valg av dimensjon på tau og kjetting.

Når elevene har laget en skisse av anlegget basert på miljømålingene, skal de bygge anlegget de har planlagt i Lego. Underveis i modulen vil de få se korte videoer og annen informasjon som forklarer prinsipper i oppbygging av et oppdrettsanlegg.

Forarbeid i skolen

1-2 skoletimer. Informasjonsfilmer på nettet kan nyttes som generell informasjon. Elevene skal skaffe seg oversikt over oppdrettsnæringen i hjemkommunen. De skal gjøre seg kjent med terminologi og begreper som er knyttet til modulen. Disse fins som vedlegg i filarkivet.

I Newton-rommet

0900 - 0915: Introduksjon. Starte med en kort introduksjonsfilm og visualisering av et oppdrettsanlegg i full størrelse. Bruke mentometer til å plassere et anlegg i ut fra fire-fem alternativ på kart.
0915 – 1000: Elevene deles parvis og gjør utregning for å bestemme størrelse basert på gitte kriterier. Dette arbeidet skal munne ut i valg av anleggsstørrelse. Ha klar ekstraoppgaver hvis nødvendig
1000 – 1130: Nå går eleven over i grupper på fire. Resultatene fra forrige økt vurderes, og gruppa velger anleggsløsning. Nå skal det utarbeides en skisse av anlegget, basert på en faktisk lokalitetsundersøkelse. Kriteriene for lokalisering begrenses til å gjelde strømhastighet og bølgehøyde.
1130 – 1200: Lunsj
1200 – 1215: Introduksjon til praktisk oppgave med å vise en kort film. Her fokuseres hvor store verdier som er i et fullt utbygd anlegg med fisk, og betydningen av riktig planlegging, beregning og produksjon av fortøyninger.
1215 – 1330: Praktisk oppgave. Med bakgrunn i resultat fra forrige økt bygges nå anlegget. Elevene får tilgang til «Løvold butikk», der de kan hente tau, anker og kjetting med forskjellig fargekombinasjoner til å bygge anlegget.
1330 – 1430: Resultatene presenteres muntlig i plenum. Avslutningsvis presenteres riktig løsning for konstruksjon og forankring av oppdrettsanlegg.

Etterarbeid i skolen

1-2 skoletimer. Etterarbeidet skal omfatte konsekvenser av dårlig planlegging, som kan medføre rømming av fisk, skade på miljøet og økonomisk tap.
Originalmodul:
,
Denne modulen er revidert av:
Trond Mikkelborg
Newton Gildeskål - Kyst og havbruk

Newton-modul nr. 1716

Best egnet for 8.-10. årstrinn
Tidsbruk 5 timer