Den moderne steinalder. Digital jakt på mineraler.

Newton Sørfold: Den moderne steinalder. Digital jakt på mineraler.

I modulen "Den moderne steinalder. Digital jakt på mineraler", skal vi ta et dykk ned i dette store feltet som har med stein og mineral å gjøre. Elevene skal bli bedre kjent med de lokale forholdene i nærheten av skolen sin ved hjelp av digitale kart fra NGU, gjennomføre et feltarbeid med innhenting og loggføring av steinprøve, samt analysere denne med XRF. Analysen skjer i Newton-rommet, der også andre spennende arbeidsoppgaver venter.

Den største spenninga i denne modulen, er å se hvilke grunnstoffer som er i steinene elevene har med til Newton-rommet. For å analysere og finne ut dette, benyttes digital teknologi i form av røntgenfluorecense - XRF. Dette er et teknisk verktøy som vil gi svar på det aller meste av innholdet i steinprøven.

Hver gruppe jobber med egen steinprøve, og XRF-analysen vil lage en rapport som elevene jobber videre med. Hva har vi funnet, og hva kan det brukes til?

Elevene skal søke på nettet for å finne informasjon om funnene, koble dette opp mot hva slags anvendelse i dagliglivet våre funn kan brukes til, og slik få en pekepinn på om det er verdier i vår stein som kan bety noe for samfunnet eller miljøet vårt.

Vi ser litt kort på grunnstofftabellen - koblingen mellom grunnstoffene, mineraler og bergarter. Hva er forskjellen? Newton-lærer demonstrerer studering av tynnslip i mikroskop. Her ser vi på strukturen i oppbygginga, krystallene som gjør at steinen blir som den blir. Kanskje vi ser noe overraskende?

Andre ting som blir viktig underveis i arbeidet med modulen, er fotografering av funnsted og selve steinprøven. Alle data om vår steinprøve skal lagres og ev. publiseres. Det kan være nyttig å la andre får vite hva elevene har funnet - lokalmiljøet, kommunen, industrien osv. Kanskje de kan bruke funnene til noe nyttig?

I etterarbeidet skal elevene gjøre et lite miljøarbeid. Vurderinger om hva som vil skje dersom mineralfunn er såpass viktige at det opprettes industri lokalt for å utvinne disse mineralene. Hvilke synspunkter har vi? Hva vil skje med lokalsamfunnet dersom stedet vi hentet prøver, blir okkupert av maskiner og hundrevis av arbeidere?
Her kommer momenter som lokalmiljø, arbeidsplasser, behovet for mineraler, inngrep i naturen/naturvern, kulturvern osv. inn som aktuelle problemstillinger.

Forarbeid i skolen

1) - Bruk av digitale kart fra NGU. Vi blir kjent med lokal geologi. - 45 min.
2) - Forberedelser til feltarbeid. Gjennomgang av utstyr, GPS og logg-skjema. 30 min.
3) - Feltarbeid. Elevene drar to og to ut for å hente steinprøve. 1 - 2 timer.

I Newton-rommet

09:00 - Velkommen, gjennomgang av rutiner, brannalarm og toalett m.m.
09:15 - Introduksjon til mineralmodulen. Grunnstoffer og mineraler. Hvorfor trenger vi dem?
09:45 - Introduksjon til XRF-analyse, NL demonstrerer måling på skjerm.
10:00 - Gruppene får analysere sin egen steinprøve, og skrive ut analyserapport til bruk videre i modulen.
11:00 - Lunsj - 30 min.
11:30 - Grafisk fremstilling av grunnstoffmengder i steinprøvene. Vi kontrollerer samtidig om noen har målt rekordmengder av noe grunnstoff jf. rekortabell ved Newtonrommet.
12:00 - Research på nett - hva kan våre grunnstoffer brukes til?
12:30 - Gruppearbeid. Elevene lager powerpoint med presentasjon av sitt arbeid med steinprøven. Fra feltarbeid til mineral-baserte produkter. Presentasjon i plenum.
13:45 - Avslutning. Oppsummering. Informasjon om etterarbeidet.

Etterarbeid i skolen

1) - Gruppene drøfter etisk problemstilling rundt inngrep i naturen. Hver gruppe kommer frem til en konklusjon. (1 time)
2) - Presentasjon av konklusjonen for de andre i klassen. Hvorfor inngrep, eller hvorfor ikke. Ca. 30 min.
Originalmodul:
,
Denne modulen er revidert av:
Bjørnar A. Pettersen
Newton Sørfold