Magnetisme og elektrisitet

Newton Meløy: Magnetisme og elektrisitet

Dette er en modul med praktiske forsøk og eksperimentering innen temaene: Magnetisme, induksjon, strømkretser, leder og isolator, serie- og parallellkobling.

Dagen avsluttes med at elevene lager strømlabyrinter som prøves ut. Elevene jobber 2 og 2 hele dagen. Gjennom hele Newtondagen vil organiseringen være rimelig lik; med organisering 2 og 2, forsøk med beskrivende ark som elevene noterer på, kort oppsummering, og intro til neste aktivitet. Med unntak av den siste aktiviteten, strømlabyrint, tar hver aktivitet cirka en halvtime.

Til alle aktivitetene, unntatt den siste, bruker elevene gruppeutstyr som de finner i egen kasse med sorteringsrom. Det anbefales å kopiere opp aktivitet 1-5, og dele ut alt (som et lite hefte) når man begynner med første aktivitet. Til aktivitet 6 beholder klassen 1-2 av strømlabyrintene som bygges - klasser med over 12 elever beholder 2 labyrinter. De øvrige demonteres av Newtonlærer etter at klassen har dratt hjem. Nytt f.o.m. høsten 2018: Vi kalkulerer med noe større utgifter til forbruk, og lar klassene beholde alle strømlabyrintene.

Etterarbeid på skolen er en prøve som bygger på aktivitetene gjort på Newtonrommet. Fasit medfølger. Det er også forslag til ytterligere etterarbeid.

Forarbeid i skolen

Ca. 1 - 2 skoletimer. Elevene ser film. Svarer på Quiz og jobber parvis med oppgaver.

I Newton-rommet

09.00: Oppstart innledning
09.15: Aktivitet 1, Magnetisme og magnetfelt
09.45, Aktivitet 2, Induksjon og dynamo
10.15: Pause
10.30: Aktivitet 3, Hvilken pære vil lyse?
11.00 Matpause
11.40: Aktivitet 4, Forsøk ledere og isolatorer
12.00: Aktivitet 5, Serie- og parrallellkobling
12.30: Pause
12.45: Aktivitet 6, Lage strømlabyrint
13.45: Oppsummering og avslutning
14.00: Ferdig

Etterarbeid i skolen

ca. 1 - 2 skoletimer. Individuell emneprøve. Praktisk aktivitet og arbeid på viten.no
Originalmodul:
1599: Magnetisme og elektrisitet, Rune Strømsvik, Newton Meløy
rune.stromsvik@meloy.kommune.no
Denne modulen er revidert av:
Rune Strømsvik
Newton Meløy

Newton-modul nr. 1600

Best egnet for 5.-7. årstrinn
Tidsbruk 5 timer