Energibruk før og nå

Newton-rom ved Firda vgs: Energibruk før og nå

Som innledning tar vi for oss energibegrepet, og samtaler om ulike typer energikilder og energiformer. Vi ser på hvordan vann- og vindenergi er blitt benyttet i tidligere tider. Gjennom to elevforsøk ser vi på prinsippet for hvordan elektrisk energi blir dannet i en dynamo/generator. Elevene skal så gruppevis bygge opp et energikraftverk for h.h.v. vann- vind- og solenergi. Alle gruppene skal også bygge opp hver sin bil. Denne bilen skal drives av elektrisk energi, produsert av kraftverket. I tillegg er det undersøkende oppgaver tilknyttet til driften av energikraftverkene. Vi avslutter byggesekvensen med en liten bil-konkurranse. Dagen i Newtonrommet avsluttes med en oppsummering av oppgavene fra oppgavearkene, og vi ser på fordeler og ulemper med bruk av disse energikraftverkene. Gjennom de to elevforsøkene skal elevene få erfaring med induksjon-prinsippet for hvordan elektrisk energi blir generert med bruk av spole, magneter og bevegelse, slik at de skjønner at det er bevegelsesenergi som må tilføres for å kunne skape elektrisk energi. Induksjonsforsøket kan gjerne utføres med to spoler, slik at elevene kan se at antall viklinger også er en variabel for hvor mye strøm som produseres. I så måte kan Induksjonsforsøk fra Newton-modul nr 1364: "Elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder" brukes. I byggeoppdraget får gruppene ulike kraftverk, men oppgavene er allikevel forholdsvis like. Denne likheten kommer også fram under oppsummeringen. Alle gruppene lader opp en kondensator med elektrisk energi - 2 av dem ved hjelp av bevegelse som skapes i energikraftverket. Elektrisk energi genereres i en generator, som også kan reverseres, og fungere som en motor, som gir fra seg energi. Dette brukes blant annet i bilene. Erfaringer viser at mange elever slurver med å koble riktig med minus og pluss, slik at kondensatorene ikke lader, men faktisk tømmes for strøm. Ved å merke alle ledninger , motorer og kondensatoren med ekstra røde og svarte legoklosser eliminerer man langt på vei dette problemet. Eventuelt kan maling eller rød teip benyttes. Gi rom til at elevene får anledning til å studere hverandres kraftverk underveis, og gjerne eksperimenterer litt, hvis dette ikke går ut over oppgavene de er pålagt å gjøre. I oppsummeringen vises det en PowerPoint med bilder som illustrerer ulemper med de ulike kraftverkene. Det elevene lærer her vil være støttende for etterarbeidet de skal gjennomføre på skolen.

I Newton-rommet

09.00 Velkommen: Skissere dagen, og vise læringsmål
09.05: Samtale om tema fra forarbeidet, med vekt på energikilder og energiformer. Bruk av vann-og vindenergi i gamle dager - samtale med utgangspunkt i PowerPoint "Introduksjon"
09.30: Oppdagelsen av generatoren/dynamoen: Demonstrasjon av Ørsteds oppdagelse med strøm og kompassutslag. Elevforsøk 1: "induksjon av strøm" og elevforsøk 2: "Lys med sykkeldynamo". Oppsummering med støtte fra PowerPoint "Dynamo-elektrisitet".
10.15 Bygge kraftverk - gruppevis vannenergi, vindenergi eller solenergi. Alle gruppene bygger også en bil.
11.00: Matpause og luftepause
11.40: Bygge videre + jobbe med oppgaveark tilknyttet byggeoppdraget.
12.45: Bilkonkurranse: Utvikle - prøve ut - konkurranse ca. kl . 13.10.
13.20: Opprydding/rigge ned
13.30: Oppsummering med utgangspunkt i oppgavene fra oppgavearket. Felles refleksjon med vekt på fordeler og ulemper med bruk av disse energikraftverkene - støtte i PowerPoint "Fornybare energikilder - positive og negative konsekvenser"
14.00: Ferdig
Originalmodul:
1361: Energibruk før og nå, Rune Strømsvik, rune.stromsvik@meloy.kommune.no
Denne modulen er revidert av:
Magne Larsen
Newton-rom ved Firda vgs

Newton-modul nr. 1509

Best egnet for 5.-7. årstrinn
Tidsbruk 5 timer