Elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder

Newton-rommet ved Energihuset i Hammerfest: Elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder

Aktivitetene går blant annet på bygging av kulebaner, vindturbiner og vannkraftverk.

Undervisningsforløpet består av forarbeid på skolen, undervisning i Newton-rommet og avsluttes med et etterarbeid på skolen. 

Gjennom forarbeidet skal elevene vise hva de kan fra før gjennom å arbeide med nøkkelord. De skal også formulere spørsmål de ønsker svar på i Newton-rommet. Disse spørsmålene sammenfattes av klassens lærer og tas med til Newton-rommet. 

I Newton-rommet skal elevene arbeide gruppevis. Undervisningen vil variere mellom faglige innledninger, praktiske læringsaktiviteter og samtale i fellesskap. Viktige begreper er energi, energioverføring, energitap, stillingsenergi og bevegelsesenergi. 

I etterarbeidet skal elevene bruke det de har lært i en presentasjon for andre. 

I Newton-rommet

09:00 Oppstart i kinosal på energihuset med inndeling i grupper, informasjon og utdeling av frakker og briller.
09:10 Intro og energidemonstrasjon. Bruk ppt presentasjonen i introen. Denne ligger under vedlegg, pkt. 13
Tørrlab:
09:20 / 11.45 Intro og energidemonstrasjon, statisk elektrisitet, hvordan lage energi.. Bruk Power point presentasjonen. Denne ligger under vedlegg, pkt. 13.
09.30 / 11.55 Induksjonsforsøk
10.20 / 12.45 Stillings- og bevegelsesenergi.
10.40 / 12.55 Kulebaneaktivitet
11.00 / 13.15 Konkurranse Kulebane.
11:15 Lunsj!
Våtlab:
09:20 / 11.45 Vind- og vannkraftverk
11:15 Lunsj
11.45 Bytte av grupper, oppstart etter lunsj.
Felles avslutning
13:45 Oppsummering i kinosal
14:00 Ferdig for dagen
Originalmodul:
1268: Elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, FIRST Scandinavia i samarbeid med ulike aktører.
Denne modulen er revidert av:
Jon E. Holst
Newton-rommet ved Energihuset i Hammerfest