Frisk som en fisk

Newton Marinrom Frøya: Frisk som en fisk

Modulen er utviklet for VG1 studiespesialiserende fag, men kan også passe for biologi 1, teknologi og forskningslære og VG2 akvakultur. Gjennom forarbeidet skal elevene få kjennskap til de naturlige miljøene som norsk laks lever i, og de viktigste biotiske- og abiotiske faktorene som er rådende i disse økosystemene. Med dette utgangspunktet skal elevene bli fortrolig med hvordan oppdrettet laks kan leve i et oppdrettsmiljø. Elevene skal bli kjent med oppdrettsanlegget og de daglige arbeidsoppgavene som gir gode oppvekstforhold og frisk fisk. Elevene skal lære om laksens anatomi og fysiologi, og få en praktisk innføring i bruk av lysmikroskop med digitale kameraer. Ulike laksesykdommer blir omtalt og mikrobiologiske arbeidsmetoder som prøvetaking, dyrking og bestemmelse av bakterier utføres som forsøk. Elevene skal arbeide med aktuelle "case" hvor miljøforholdene endres og.gir endrede livsbetingelser, adferd og sykdommer for laks i oppdrett. De ulike "case" er relatert til normale driftsutfordringer i lakseoppdrett. Elevene skal ut til et matfiskanlegg, hvor driftspersjonell gjennomgår de daglige arbeidsoppgavene med fokus på håndtering av fisk og endringer i miljøforhold, samt forebygging av produksjonssykdommer. Fra dette anlegget henter elevene opp fisk som de dissekerer og tar prøver av på Newton rommet. Med utgangspunkt i dette materialet skal elevene gå gjennom fiskens anatomi og få oversikt over kjennetegn på noen vanlige sykdommer som gir vevsendringer. Elevene skal gjøre seg kjent med bruk av digitale lysmikroskoper og luper, produsere billedmateriale av organer og bakterier ved bruk av lysmikroskop og oljeemisjon. Elevene skal høste bakterieprøver fra fisken som såes og dyrkes på blodagar. Elevene får ferdige bakterieprøver som undersøkes ved mikroskopering og gramfarging. Disseksjon av fisk, våtpreparater av gjellefilamenter og gramfarging er presentert som elevforsøk, som kan vurderes som en del av etterarbeidet. For "casejobbingen" er det laget en fiktiv oppdretttslokalitet, "Skoleholmen". For ulike perioder i løpet av driftssyklusen er det utarbeidet ulike case, smoltutsett og slaktefisk. Elevene får tildelt ulike case med beskrivelser over observasjoner og fiskeadferd. For hvert case er det utarbeidet ledetråder som billedmateriale, algerapporter, transportskjema m.m. Disse er fremstillt med en layout som daglig benyttes av veterinærer, fiskeribiologer og oppdrettere.. Elevene skal kunne diagnostisere de ulike casene og foreslå effektive tiltak. Kommunikasjonen med "spillmesteren" som er driftsleder på det fiktive oppdrettsanlegget foregår over e-post i et internt nettverk, eller som papirkopier av e-postmeldinger. Elevene må i tillegg bruke internett og andre informasjonskilder for å innhente opplysninger som kan styrke deres diagnose. Modulen er lagt opp med varighet på to dager, og tilpasset slik at klasser kan komme til Newton marinrommet på Frøya ved å benytte offentlig kommunikasjonsmidler. 1. dag; Oppdrettslokalitet; - Besøk på fiskeoppdrett, med gjennomgang av fiskens status, fôringsrutiner, overvåkningsregimer og rådende miljøforhold. -Trekking av dødfisknot, innhenting av fisk som skal dissekeres. Newton rom marin; - disseksjon av frisk fisk - sammenligne friske organer med organer fra syk fisk.- finn de ulike organer. -bli kjent med digitale lysmikroskoper, lage våtpreparat av gjellefilamenter. -gjennomgang av mikrobiologiske arbeidsmetoder. - ta prøver fra endetarm hos laks, eventuelle andre bakterieprøver fra f.eks.vintersår, så ut disse på blodagar. Inkubasjon ved 35 grader i 24 timer. Dag 2; -Lage "gramfargepreparat" av ferdig inkuberte bakterier fra laks, og studere disse i lysmikroskop, bruke oljeemisjon ved 1000 X forstørrelse. -Epispillet "Frisk som en fisk". Gå gjennom status til den fiktive lokaliteten. Spillet starter ved at driftslederen beskriver ulike hendelser, eller observasjoner på oppdrettsanlegget. Elevene jobber fram en diagnose og foreslår tiltak. .

I Newton-rommet

DAG 1
12.30 Ankomst med buss og lunsj ved FVGS. Informasjon og "blått" læringsmiljø og blått kompetansesenter på Frøya.
13.30 Ekskursjon til matfiskanlegg
15.30 Jobbing på Newtonrom marin.
- Disseksjon av laks, gjennomgang av organer og vevsendringer på organer av syk fisk.
- Bruk av digitale lysmikroskoper og luper
- Lage våtpreparat av gjellefilament.
- Gjennomgang mikrobiologiske arbeidsmetoder.
- Prøvetaking av bakterier og inkubering.
DAG 2
08.00 Gjennomgang av "gramfargetesten", og ulike gramfargede bakteriearter.
- Gramfarging av ferdiginkuberte bakterieprøver. Mikroskopiering av fargede prøver.
10.00 Diagnostikk som arbeidsmetode
11.30 Lunsj
12.00 Innføring i spillet "frisk som en fisk".
- Elevene arbeider selvlstendig med ulike case og foreslår tiltak.
16.00 Oppsummering, heimreise.
Originalmodul:
1424: Frisk som en fisk, Ola Vie og Asgeir Johansen, Newton Frøya
Denne modulen er revidert av:
Asgeir Johansen
Newton Marinrom Frøya

Newton-modul nr. 1628

Best egnet for VG1. årstrinn
Tidsbruk 12 timer