Oseanografi

Newton Marinrom Frøya: Oseanografi

Denne modulen vil først og fremst ha fokus på fysisk oseanografi. Kunnskap om grunnleggende fysiske prinsipper i oseanografi er viktig for mange næringer og aktiviteter knyttet til sjø og hav. Energien fra sola, jordrotasjonen og gravitasjonskrefter skaper tidevann og gradienter av tetthet, saltholdighet og temperatur i sjøvann. Å få på plass denne fysiske forståelsen er målet med forarbeidet, grunnlaget for oseanografi som fag, og en forutsetning for aktivitetene som skal foregå på Newtonrommet. Forarbeidet gjennomføres med klassen i ei økt på 90 minutter, og læreren skal være Naturfaglærer.

På Newtonrommet skal læreren demonstrere aktivitetene, men først og fremst ha en veilederrolle mens elevene jobber aktivt og utforskende med de praktiske oppgavene. Her vil elevene med selvsyn få erfare at teorien de lærte i forarbeidet stemmer i praksis.

Ved å bruke farget sjøvann vil de få se at det synker i ferskvann. Som en videreføring av oppgaver rundt dette prinsippet skal de veie både ferskvann og sjøvann, og lære å beregne tetthet ved å dividere massen på volumet. Videre skal de gjennomføre forsøk som viser at temperaturen på sjøvannet også har betydning for tettheten, visualisert ved at farget og oppvarmet sjøvann flyter på kaldere sjøvann. Deretter skal elevene selv få lage sjøvann ved å løse havsalt i springvann til en salinitet på opptil 34 ppt., og vise at enkle marine organismer kan leve i vannet.

Mot slutten av dagen bygges det opp mot et forsøk hvor elevene vil få bruk for kunnskapen de har erfart i løpet av dagen. Ved at isbiter laget av farget ferskvann tilføres begerglass med både ferskvann og sjøvann vil elevene bli nødt til å jobbe utforskende for å finne svar på hypotesen de laget om hvilken isbit de tror tiner raskest. I motsetning til hva de fleste vil tro tiner isbiten raskest i ferskvannet fordi det iskalde vannet har høyere tetthet og synker fortløpende, mens isbiten i sjøvannet hele tiden er omgitt av flytende kaldt smeltevann. Elevene vil antagelig forstå prinsippet akkurat i det øyeblikket de observerer det, og konstatere at hypotesen deres var feil. Kunnskapen oppnås med andre ord i det øyeblikket at hypotesen falsifiseres. Forskning i praksis!

Forarbeid i skolen

90 minutter. PowerPoint-presentasjon som klasselærer bruker til teorigjennomgang. Gruppeinndeling før avreise til Newton-rom.

I Newton-rommet

09.00 - 09.15: Presentasjon av Newton-rommet, klargjøring av rutiner og regler for sikkerhet, og hvor vi finner sikkerhetsutstyr.
09.15 - 10.00: Praktisk forsøk som viser at sjøvann har høyere tetthet enn ferskvann
10.00 - 10.10: Pause
10.10 - 11.00: Veiing av sjøvann og ferskvann, og beregning av tetthet
11.00 - 11.10: Pause
11.10 - 12.00: Praktisk forsøk som viser at varm sjø har lavere tetthet enn kald sjø
12.00 - 12.30: Lunsj
12.30 - 13.00: Elevene lager sjøvann, og tester om levende organismer kan leve der
13.00 - 13.30: Newtonlærer repeterer teori om Corioliseffekten og tidevannsbølgen. Demo.
13.30 - 13.40: Pause
13.40 - 14.30: Elevforsøk med isbiter i sjøvann og ferskvann
14.30 - 14.40: Rydding

Etterarbeid i skolen

90 minutter. Oppgaveløsning med utgangspunkt i læringsmålene. Samarbeid i grupper men individuelle skriftlige besvarelser.
Originalmodul:
1766: Oseanografi, Ola Vie, ola.vie@stfk.no , 48186986
Jussi Evertsen, antti-jussi.olavi.evertsen@stfk.no , 41633223
Asgeir Johansen, asgeir.johansen@stfk.no , 95171447
Runar Eggen, runar.eggen@froya.kommune.no , 90096674
Denne modulen er revidert av:
Asgeir Johansen
Newton Marinrom Frøya

Newton-modul nr. 1862

Best egnet for 8.-10. årstrinn
Tidsbruk 6 timer