Kamskjell som miljøindikator

Newton Marinrom Frøya: Kamskjell som miljøindikator

Modulen er utviklet for VG1 og 10. trinn på ungdomstrinnet. Gjennom forarbeidet skal elevene få kjennskap til generell kamskjellbiologi, leveområder for stort kamskjell (Pecten maximus), kamskjellet som kommersiell fangstart, og sist, men ikke minst, kamskjellet som miljøindikator. Elevene gjøres kjent med de naturlige miljøene som norske kamskjell lever i, og de viktigste biotiske- og abiotiske faktorene som er rådende i disse økosystemene. Med dette utgangspunkt skal elevene bli fortrolige med artens livshistorie, hvordan skjellets kalkskall vokser, hvilke variabler som påvirker vekst og overlevelse, og hvordan disse kan dokumenteres ved analyser av de daglige vekstringene.


Kalkdannende organismer i havet er sensitive for endringer i havmiljøet som blant annet gjenspeiles i kalkavsetningene i organismen. Et eksempel er kamskjell som lagrer informasjon om endringer i temperatur, næring og miljøgifter i skallet. I vekstsesongen avsetter kamskjell daglige vekstringer, noe som gir en høy oppløsning av endringer i miljøet over livsløpet til hvert enkelt individ. Stort kamskjell kan bli over 20 år gamle, og ved å analysere skallet kan man danne et bilde av hvordan leveforholdene på ulike lokaliteter langs kysten har endret seg over tid. Avlesning av skall kan sammenlignes med avlesning av årringene hos trær og kalles sklerokronologi.

Gjennom forarbeidet, og den teoretiske gjennomgangen ved oppstarten på Newtonrommet, bygges det nødvendige fundamentet av kunnskaper som er nødvendige for å kunne gjennomføre de praktiske øvelsene. Gruppene skal lære å åpne levende kamskjell med kniv for videre disseksjon og påvisning av organer. Ei tegning/skisse av innholdet skal gjøres, og ferdigstilles, med navn påsatt, som en del av det individuelle sluttarbeidet.

Tilsvarende skal gjennomføres for de utvendige årringene. Ved aldersbestemmelse hos kamskjellene skal det fylles ut et registreringsskjema for hvert skjell, for bruk i videre forskning. For syre-testen av kamskjellskall, med påvisning av karbondioksidgass, skal det skrives en lab-rapport. Denne skal ferdigstilles i sluttarbeidet. I tillegg skal elevene svare på noen oppgaver knyttet til læringsmålene. De praktiske øvelsene gjennomføres i grupper på 3-4 elever. Det skriftlige sluttarbeidet skal likevel utgjøre et individuelt og selvstendig arbeid.

Link til video med kamskjelldykking.

Forarbeid i skolen

90 minutter. PowerPoint-presentasjon som klasselærer bruker til teorigjennomgang. Gruppeinndeling før avreise til Newton-rom.

I Newton-rommet

09.00 – 10.30: Gjennomgang av teori, faglig pp-presentasjon, filmklipp fra høsting av skjell, filmklipp med svømmende skjell på flukt fra rovdyr, og svar på eventuelle spørsmål fra elevene.
10.40 – 11.25: Demonstrasjon av åpning av skjell med kniv, disseksjon og påvisning av organer. Gonader og lukkemuskel blir tatt ut, muskelkontraksjoner blir observert, og rå lukkemuskel blir prøvesmakt. Gonader og muskel blir stekt og spist. Ett levende skjell deles ut til hver gruppe som de selv skal åpne, ta gonader og muskel fra, og steke og spise. Gruppa beholder skjellet for videre forsøk.
11.25 – 12.10: Lunch
12.10 – 13.45: Utdeling av skjellskall til hver gruppe, aldersbestemmelse, tegne av skjell med år-ringer for bruk i rapport, syre-test av skall (verneutstyr!). Saltsyre (ca. 10 %) påføres kamskjellskall med pipette, og biter av skjellet brekkes av med tang og overføres til et reagensrør med syre (observere, se og lytte). Påvisning av karbondioksidgass kan gjøres ved hjelp av gummitopp og slange, og overføring til kalkvann (blakking).
13.55 - 14.40: Årringer påvises og merkes av med tusj, og daglige vekstringer blir observert gjennom stereolupe. Antall vekstdager mellom tredje og fjerde årring telles opp. Observasjoner tegnes til bruk for rapporten/etterarbeidet.

Etterarbeid i skolen

90 minutter. Oppgaveløsning med utgangspunkt i læringsmålene. Samarbeid i grupper men individuelle skriftlige besvarelser.
Originalmodul:
1725: Kamskjell som miljøindikator, Ola Vie, ola.vie@stfk.no 48186986,
Jussi Evertsen, annti-jussi.olavi.evertsen@stfk.no 41633223,
Asgeir Johansen, asgeir.johansen@stfk.no 95171447,
Runar Eggen, runar.eggen@froya.kommune.no 90096674
Denne modulen er revidert av:
Asgeir Johansen
Newton Marinrom Frøya

Newton-modul nr. 1864

Best egnet for 8.-10. + VG1 årstrinn
Tidsbruk 6 timer