Funksjoner med GeoGebra

Newton energi- og havbruksrom Midt-Troms: Funksjoner med GeoGebra

Denne modulen handler om matematiske funksjoner og er laget med tanke på elever som tar matematikkurset 1P, 2P-y og 2P. Modulen vil også kunne passe som en repetisjon av temaet for elever som tar 1T, 2P og 3Påbygning. Elever som går i 10-klasse vil kunne gjennomføre modulen hvis de har et godt faglig grunnlag.  Modulen starter grunnleggende med forberedelse i klasserommet som repeterer bruk av koordinatsystemet og plassering av koordinater. Elevene lærer å bruke GeoGebra til å plotte inn koordinater som punkter og trekke strek mellom koordinatene. En figur vil da fremkomme. Elevene lærer også å stille inn aksene, skrive inn tekst i GeoGebra og importere grafen fra GeoGebra inn i en tekstbehandler. Dette er nytting å kunne med tanke på eksamen. Aktivitet 1 er tenkt gjort i klasserommet. Her går læreren og elevene nærmere inn på ulike begreper som er knyttet til førstegradsfunksjoner. Elevene får begrepskort som de skal koble sammen i tripletter. Elevene bruker GeoGebra til å tegne inn funksjonsuttrykk og undersøke disse. Elevene lærer/repeterer å lage en verditabell til et funksjonsuttrykk for å regne ut koordinater som de kan plotte inn i et koordinatsystem på papir og/eller GeoGebra. I Aktivitet 2, skal de finne sammenheng mellom vannmengde i en målesylinder og den tida det tar å tappe vannet ut. De gjentar forsøket med tre forskjellige vannmengder og strupinger på avtappingsslangen som varieres med ei strupeklemme. De skal avgjøre hvorvidt sammenhengen er lineær, og startmengden vann/strupinga har noe å si for tida det tar å tømme målesylinderen. Aktivitet 3 - Pendelmålinger - går ut på at elevene skal finne en sammenheng mellom svingetid på en pendel og lengden på pendelsnora. De skal plotte svingtida som funksjon av pendellengden, og kjenne igjen en annengradsfunksjon. De får også demonstrert at tyngden på loddet, og hvorvidt en ren pendelbevegelse eller sirkelbevegelse er tilnærmet uten betydning for svingtida. I Aktivitet 4 skal elevene bearbeide dataene fra målingene i Geogebra. De skal taste inn målingene i regnearket, lage liste av dem, og få dem plottet i koordinatsystemet. Så skal de foreta lineære og polynom-regresjoner, der de skal prøve å sette inn tenkte tall i funksjonen, for så å sjekke om funksjonen stemmer fysisk. De skal også se og sammenligne konsekvensene av å anta lineære sammenhenger, når de ikke er det (vanntømming og pendel)

I Newton-rommet

09.00-09.30: Velkommen til Newton-rommet med gjennomgang av aktivtetsplan, introduksjon til Elevportalen og regler på Newton-rommet.
09.30-10.00: "Repetisjon av koordinatsystem og introduksjon til bruk av GeoGebra". Newton-lærer demonstrerer, og sjekker om elevene har nok kunnskaper om Geogebra til å gjennomføre aktivitet 4.
10.00-11.00: Aktivitet 2 og 3 - Praktiske øvelser - "Måling av vannmengde og pendelmålinger". Elevene henter inn målinger som senere skal legges inn i Geogebra og undersøkes.
11.00-12.00: Aktivitet 4 - Elevene arbeider med måledataene sine i Geogebra
12.00-12.30: Opprydding, oppsumering og avslutning
Originalmodul:
1722: Funksjoner med GeoGebra, Anders Øgsnes, Newton Ofoten, med utgangspunkt i modulen til Camilla Wammer, Newton Harstad.
Denne modulen er revidert av:
Therese Hj. Paulsen
Newton energi- og havbruksrom Midt-Troms

Newton-modul nr. 1724

Best egnet for VG1. årstrinn
Tidsbruk 4 timer