Bærekraft i oppdrett

Newton energi- og havbruksrom Midt-Troms: Bærekraft i oppdrett

Modulen skal gi elevene grunnleggende innføring i beregning og oppbygging av et oppdrettsanlegg. Elevene skal forstå hvilke krefter som påvirker et anlegg i sjø. De skal også forstå hvilke kriterier som avgjør hvor stort et anlegg må være, ut fra planlagt produksjon og tillatelser gitt av myndighetene.

Ut fra gitte kriterier skal elevene først beregne hvor stort et anlegg må være, det vil si hvor mange flytekrager som må til for å holde den mengden fisk som skal produseres.

Neste steg blir å beregne dimensjoner på fortøyningene ut fra miljømålinger gjort på en faktisk lokalitet. Vi forenkler data noe, slik at det er bølgehøyde og strømhastighet på stedet som tas hensyn til ved valg av dimensjon på tau og kjetting.

Når elevene har laget en skisse av anlegget basert på miljømålingene, skal de bygge anlegget de har planlagt i Lego. Underveis i modulen vil de få se korte videoer og annen informasjon som forklarer prinsipper i oppbygging av et oppdrettsanlegg.

Forarbeid i skolen

1-2 skoletimer. Informasjonsfilmer på nettet kan nyttes som generell informasjon. Elevene skal skaffe seg oversikt over oppdrettsnæringen i hjemkommunen. De skal regne areal av sirkler og volum av kjegler og sylindre.

I Newton-rommet

0930 - 0945: Introduksjon. Vise PPT og visualisere et oppdrettsanlegg i full størrelse.
0945 – 1030: NL viser film "Løvold fortøyning". Elevene deles i grupper og gjør "Beregningsoppgave" for å bestemme størrelse basert på gitte kriterier. Dette arbeidet skal munne ut i valg av anleggsstørrelse. Ekstraoppgaver hvis nødvendig.
1030 – 1130: NL viser en kort film om fortøyning og verdiene i et anlegg Resultatene fra forrige økt vurderes, og gruppa velger anleggsløsning. Nå skal det utarbeides en skisse av anlegget, basert på en faktisk lokalitetsundersøkelse; "Fortøyningsoppgave Hestholmen". Kriteriene for lokalisering begrenses til å gjelde strømhastighet og bølgehøyde.
1130 – 1200: Lunsj
1200 – 1300: Praktisk oppgave. Med bakgrunn i resultat fra forrige økt bygges nå anlegget. Elevene får tilgang til «Løvold butikk», der de kan hente tau, anker og kjetting med forskjellig fargekombinasjoner til å bygge anlegget.
1300 – 1330: Resultatene presenteres muntlig i plenum. Avslutningsvis presenteres riktig løsning for konstruksjon og forankring av oppdrettsanlegg. Opprydding og demontering av Lego-anleggene

Etterarbeid i skolen

1-2 skoletimer. Etterarbeidet skal omfatte konsekvenser av dårlig planlegging, som kan medføre rømming av fisk, skade på miljøet og økonomisk tap.
Originalmodul:
1716: Bærekraft i oppdrett, Tore Laugsand
tore@kig.no
99254561

Denne modulen er revidert av:
Therese Hj. Paulsen
Newton energi- og havbruksrom Midt-Troms

Newton-modul nr. 1913

Best egnet for 8.-10. årstrinn
Tidsbruk 4 timer