Utvikle en Newton-modul

Det er et mål at en Newton-modul:
 • bruker utstyr og en metodikk som utfordrer elevene til å jobbe praktisk og utforskende, og at den metodisk følger tankesettet i 5E-modellen.
 • er lagt opp slik at den gir elevene mulighet til å :
   - bli engasjerte
   - utforske
   - forklare, diskutere, snakke fag
   - utdype tema

En Newton-modul planlegges, utvikles og skrives inn av Newton-lærere eller andre fagmiljø. Det foreligger noen kriterier som må være ivaretatt for å få modulen godkjent.

Kriterier:
 • Modulen har realfaglig fokus
 • Det faglige innholdet har forankring i læreplanverket for kunnskapsløftet (LK 06)
 • Modulen har fokus på maksimum 3 kompetansemål. Generelle mål kommer i tillegg. Det er formulert læringsmål som konkretiserer kompetansemålene. 
 • Modulen har for- og etterarbeid. Dette henger faglig sammen med aktivitetene i Newton-rommet. Det er laget en lærerveiledning av et for- og etterarbeid som klasselærer enkelt kan gjennomføre med klassen sin.  
 • Det pedagogiske opplegget legger vekt på at elevene skal arbeide praktisk.
 • Ord og begreper som benyttes er faglig korrekt.
 • Alle felt er fylt ut i samsvar med det som står i infoboksene. 
 • Modulen er pilotert med elever.


 
Når du skal utvikle en Newton-modul bør du gå frem på følgende måte: 

 1. Se på noen godkjente Newton-moduler for eksempler på hvordan andre har gjort det. Se Newton-moduler.
 2. Lag en disposisjon med grovskisse. Aktuelle punkt å tenke på: målgruppe, kompetansemål, læringsaktiviteter i Newton-rommet, utstyr, varighet, for- og etterarbeid. Forslag til mal.  
 3. Les gjennom 5E-modellen. Hvordan få disse elementene med? Engasjere – Utforske – Forklare – Utvide – Vurdere. 
 4. Dersom du ønsker en tilbakemelding underveis kan du sende inn disposisjon eller beskrivelse på e-post til kontaktpersoner i Newton-administrasjonen. 
 5. Jobb med mer detaljert planlegging av modulen i arbeidsdokumentet: Arbeidsdokument – Basedokument. 
 6. Diskuter modulen din med andre Newton-lærere, pedagoger, fagmiljø e.l. 
 7. Fyll ut basedokumentet på newton.no i henhold til rettledningen for hvert felt, se ”Newton-admin” og ”redigere Newton-moduler”. Husk å lese korrektur. 
 8. Kontroller at Newton-modulen er beskrevet på en slik måte at det er lett for andre i nettverket å ta den i bruk. 
 9. Piloter modulen med en gruppe elever. Dette resulterer ofte i behov for justeringer.
 10. Les mer om kvalitetssikringsprosessen her.

Før modulen sendes til godkjenning må du gå gjennom sjekklisten. Dersom du kan krysse for "ja" på alle punktene kan modulen sendes inn. Dette gjør du via knappen ”Send for godkjenning”. 
Sjekkliste for moduler til grunnskole/vgs.
Sjekkliste for barnehage-moduler.

Oppdatert