Ansette Newton-lærer

Newton-læreren er Newton-rommets "ansikt utad". Han/hun er den som møter målgruppa; elever og lærere, og har dermed en svært viktig funksjon. 

Hva kjennetegner en god Newton-lærer?
En god Newton-lærer er først og fremst en dyktig lærer med høy faglig kompetanse og god formidlingsevne. Newton-lærer skal tilrettelegge undervisningen slik at det blir sammenheng mellom praktisk arbeid og faglige refleksjoner. Personlig egnethet, motivasjon og teknisk innsikt bør vektlegges. I tillegg er det viktig å ha lyst til å arbeide utadrettet. Sammen med administrativ leder skal Newton-lærer planlegge og gjennomføre markedsføring av Newton-rommets tilbud. Jobben vil kunne innebære kontakt med skoleeier, rektorer, lærere, politikere.
Newton-lærere må evaluere tilbudet, gjøre justeringer og videreutvikle tilbudet. 


Stillingsprosent
Det kreves tilstrekkelig med ressurser for å skape vedvarende aktivitet i Newton-rommet. Derfor må det gjøres en nøye vurdering av størrelse på stillingsprosent. Med bakgrunn i våre erfaringer anbefaler vi at det ansettes 2-3 personer i Newton-lærer stilling, uavhengig av total stillingsprosent. Selv en god lærer trenger et godt lag rundt seg. I tillegg vil det være mindre sårbart ved f.eks. sykdom.

"Det er som i fotball: Gode enkeltspillere er en nødvendig, men ikke tilstrekkelig forutsetning for å få til gode resultater. 
For å kunne ta ut ditt potensial, er du avhengig av et godt lag og god organisering"
Professor Eirik J. Irgens ved NTNU (forskning.no)
 
Dersom det er ønskelig å tilby aktiviteter i Newton-rommet også i ferier og fritid, kan det være en fordel at aktuelle personer som skal stå for formidlingen blir inkludert i Newton-lærer-teamet. Det kan være ansatte ved institusjonen rommet er lokalisert i, pensjonerte ildsjeler innen tema eller andre engasjerte personer i lokalmiljøet. 
 

Oppdatert