Endring av godkjent modul

I Newton-konseptet ønsker vi fortrinnsvis at det undervises slik det er beskrevet i de originale modulene. Dette fordi modulene i biblioteket har vært gjennom en grundig og omfattende prosess som skal ivareta faglige og didaktiske aspekter. 

Samtidig ønsker konseptet at Newton-lærerne hele tiden prøver å forbedre sin undervisningspraksis. Lærernes egenart og indre driv for å gjøre undervisningen bedre, kan føre til at en vil endre moduler i modulbiblioteket. Det kan også foreligge ønsker eller krav fra skoleeier eller driftsgruppe om modul-endringer. Det betyr at modulene lever sine egne liv i de ulike Newton-rommene, og undervisningen preges veldig klart av lærerne. 

Vi skiller mellom store endringer, som krever ny godkjenning, og små endringer som kan gjøres lokalt uten ny kvalitetssikringsprosess: 

Store endringer i modulene kan føre til at undervisningen og/eller det faglige innholdet ikke lenger følger de krav og prinsipper vi har til god undervisning i konseptet. Slike omfattende endringer må gjennomgå kvalitetssikring og godkjenning på nytt. Hvis en ønsker store forandringer, må en opprette en ny modul i modulbasen. En kan selvfølgelig hente deler av en annen modul inn i den nye, hvis det er faglig og didaktisk relevant. Det er viktig at store, gode endringer kommer nettverket til gode, og derfor må en utvikle en ny modul som kan deles.

Store endringer, - hva kan det være?

  • Endring av kompetansemål. Hvis en ønsker å tilpasse moduler til andre mål i læreplanen, må endringene være gjennomgående. Hvis læringsfokus – det elevene skal lære – skal endres, må nødvendigvis mye i modulen endres. Dette krever ny modulutvikling.​
  • Vesentlig endring av målgruppe. Hvis målgruppen endres, slik at en skal følge andre deler av læreplanen, må kompetansemålene byttes ut. Dette gjelder for eksempel endring av målgruppe fra mellomtrinn til ungdomstrinn. Nye mål krever ny modul.​
  • Endring av flere aktiviteter i modulen. Hvis en ønsker å skifte ut flere aktiviteter i modulen, må disse beskrives grundig på nytt. Det er viktig og fint at gode aktiviteter og nye metodiske tilnærminger deles med nettverket, og dermed må en lage en ny modul.
  • Fornying av gamle moduler = revidering. I modulbasen finnes moduler som er godkjent etter tidlige prinsipper for Newton-undervisning. Flere av disse er nokså dårlig beskrevet og dermed vanskelig å adoptere av andre rom i dag. Vi ønsker gjerne at Newton-lærere fornyer slike eldre moduler ved blant annet å beskrive metode og gjennomføring bedre, samt tilpasse modulen til nytt utstyr og ny læreplan. Hvis en ønsker å fornye disse modulene, skal en opprette en ny modul. 


Små endringer 
i modulene er en del av Newton-konseptets egenart. Det er naturlig at Newton-lærer og ulike Newton-rom ønsker å sette sitt preg på modulene, for eksempel å tilpasse modulene til lokale forhold. Små endringer krever ingen ny godkjenning eller kvalitetssikringsprosess. Endringene gjøres i den lokale kopien av modulen.

Små endringer, - hva kan det være?  ​

  • Justering av målgruppe. Modulene kan brukes innenfor samme område av læreplanen. I læreplaner der mål er beskrevet for ungdomstrinn, kan en endre målgruppe fra 8. til 9.klasse. 
  • Tilpasning til lokale forhold. Det er fint om modulene tilpasses forholdene lokalt, eks. lokalt næringsliv, naturmiljø, romløsning, praktiske opplysninger, lokalt kartblad, bilder osv.​​
  • Endring av en aktivitet. Det er mulig å endre enkelt-aktiviteter i en modul uten ny godkjenning. Dette kan kun gjøres i moduler der elevenes læringsutbytte fra aktivitetene ikke bygger på hverandre. Hvis kompetanse fra en aktivitet skal brukes videre i modulen, må en endring gjøres helhetlig, noe som krever ny modul.  
  • Tilpasning til nytt oppdatert utstyr. Det er naturlig å oppdatere modulene hvis utstyret moderniseres. Endringer i modulene til nytt utstyr kan fint gjøres hvis utstyret fungerer didaktisk som i opprinnelig modul. Hvis nytt utstyr krever nye introduksjoner og pedagogiske tilnærminger, må det utvikles ny modul. 

  ​

Små endringer av moduler kan være relevant og interessant for andre Newton-rom. Ta kontakt med Newton-administrasjonen slik at små og gode endringer kan deles i nettverket via sosiale media/newton.no. Er dere usikre på om tenkte endringer krever ny kvalitetssikring, ta kontakt med Newton-administrasjonen.​​

Oppdatert