Stort læringsutbytte og gode læringsopplevelser

Newton er en del av kommunens satsning på realfag. Undervisningen i Newton er læreplanbasert, praktisk og utforskende. Barn og unge som besøker Newton, skal få stort læringsutbytte og gode læringsopplevelser i møte med spennende utstyr, tiltalende fysisk læringsmiljø og kvalitetssikrede undervisningsopplegg.

Et Newton-rom hever kvaliteten på realfagsundervisningen i din kommune, gjennom å:
• gi praktisk, relevant og elevaktiv undervisning
• dele på de gode realfagslærerne
• skape en møteplass mellom skolen og lokalt næringsliv. 
• gi elevene tilgang på spennende og relevant utstyr som skolene ellers ikke har råd til.

Newton er en naturlig del av kommunens realfagssatsning, og undervisningstilbudet kan brukes til å oppfylle Fagfornyelsens krav til blant annet programmering.

Newton-læreren er en stillingsressurs for hele kommunen og har høy faglig og didaktisk kompetanse.

Som medlem i Newton-nettverket sikres din kommune et langsiktig fokus på realfag, gjennom å:
• gi rimelig, kontinuerlig kompetanseheving til lærere innen realfag og teknologi.
• delta aktivt i et internasjonalt nettverk.
• dele på kvalitetssikrede undervisningsopplegg (Lenke til Newton-modul).
• bidra aktivt i utvikling av læreplanbaserte Newton-moduler.

Det er skoleeieren som bestemmer undervisningen. Den kan tilpasses både nærmiljøet og lokale realfagssatsninger. Noen rom tilbyr også aktiviteter på kveldstid og i ferier.

Hvordan etablere Newton-rom
Newton-konseptet eies og driftes av stiftelsen FIRST Scandinavia, som leder etableringen og oppbyggingen av alle Newton-rommene i Norge.  Å etablere Newton-rom krever lokal satsning og engasjement. Etableringen gjøres i nært samarbeid med FIRST Scandinavia, og forankring hos administrativ og politisk ledelse i kommunen står sentralt i prosessens tidlige fase.

Gå sammen med næringslivet
Newton-rom etableres ofte ved et spleiselag mellom kommune, fylkeskommune og lokalt næringsliv. Det vil være en finansieringsplan knyttet til prosjektet. FIRST Scandinavia er med i hele etableringsfasen som ender i et nøkkelferdig rom. 

Forvaltning av Newton-konseptet
Når rommet er åpnet er det kommunen, ved den lokale driftsgruppen, som eier og drifter rommet videre i henhold til Newton-konseptets kriterier.  Driftsgruppen består av skoleledere, Newton-lærere og andre det er naturlig å knytte til seg som samarbeidspartnere.

FIRST Scandinavia går i denne fasen over til å være en støtte for Newton-rommet. Vi er opptatt av at deling, kontinuitet og kvalitet holdes i fokus i Newton-rommene. Vi følger opp Newton-nettverket, og tilbyr kurs, webinarer og veiledning for å sikre dette. FIRST Scandinavia drifter også Newtons digitale plattformer, newton.no og newtonroom.com.

For mer informasjon, ta kontakt med oss i Newton


Oppdatert