Metodikk

Undervisningen i et Newton-rom er bygd rundt strukturen til Newton-modulene; forarbeid - aktiviteter i Newton-rommet - etterarbeid på skolen. 

Forarbeidet skal forberede elevene på det som skal skje i Newton-rommet, - det kan for eksempel være introduksjon til fagbegreper eller tema som elevene vil møte senere. Etterarbeidet skal gi elevene noe repetisjon og/eller utvidelse av fagområdet som de jobbet med i Newton-rommet. En viktig del av etterarbeidet er også å oppklare eventuelle misoppfatninger. Det er viktig for elevenes læringsutbytte at de gjør både for- og etterarbeid. 

I Newton-rommet arbeider elevene svært ofte i grupper. Det legges opp til at elevene skal samarbeide for å løse praktiske oppgaver, -  gruppen skal sammen bygge kompetanse. Gruppestørrelsen varierer etter oppgaver og utstyr, men i mange moduler deles elevene inn i par. Læringspartnere i Newton-rommet bygger på sosiolkulturell læringsteori om at en kan fremme læring ved å bruke språket til dialog, refleksjon og diskusjon. I Newton-rommet ønsker en at elevene skal øve på samhandling og samlæring. Dette skjer både i små grupper og ved oppsummeringer og dialog i plenum. 

For hver aktivitet i Newton-rommet hjelper Newton-lærer elevene med å diskutere og reflektere faglig rundt det de har erfart. Det er vanlig at Newton-lærer drar tydelige faglige konklusjoner ut fra oppgaver og læringsmål. Newton-aktivitetene skal være elevaktive, enten det er «hands-on» på spennende teknologisk utstyr eller det legges opp til felles refleksjon i klassen. Newton-konseptet ønsker altså at elevene selv skal bidra aktivt i Newton-rommet, og at Newton-læreren skal fungere som veileder underveis. Newton-konseptet er opptatt av at elevenes tenkning gjøres synlig i alle modulene.

En Newton-modul skal ha varierte arbeidsmetoder. I løpet av en dagsmodul vil elevene oppleve variert organisering, lokalisering og arbeidsform. 5E-modellen er en av de didaktiske modellene som hjelper Newton-lærere i planlegging, gjennomføring og evaluering av utforskende realfagsundervisning. 

I gjennomføringen av en Newton-modul ligger mulighetene godt til rette for å oppnå dybdelæring. Elevene holder gjerne på med samme tema hele dagen, og Newton-lærer har da anledning til å knytte dette teamet opp mot andre, - se sammenhenger mellom ulike fag og fagområder, og på den måte gi et større perspektiv for elevenes læring. 

En ønsker også at Newton-rommet kan være en arena for å prøve ut nye metoder og moderne didaktisk tankegods.

Oppdatert