Tilbake

Newton konferansen på Kongsberg

Den 2. nasjonale Newton-konferanse ble arrangert 14. og 15. juni på Kongsberg. Til tross for at det nærmer seg skoleavslutning møtte 44 deltakere fra hele landet. Den først konferansen ble arrangert i slutten av oktober 2006.
Undervisningssjef Ståle Meland i Kongsberg kommune åpnet konferansen etterfulgt av en innledning fra Trond Storaker fra Utdanningsdirektoratet.
  
    Trond Storaker, Utdanningsdirektoratet
            
Per-Arild Konradsen fra FIRST Scandinavia orienterte først om status i konseptutviklingen, og hva som har skjedd siden forrige Newton-konferanse. Strukturdokumentene er nå ferdige slik at det finnes en mal for alle som vil utvikle det faglige innhold til en Newton-modul. Videre er www.newton.no lansert. Det er også utarbeidet en søknadsprosedyre for de som vil søke oppstarttilskudd fra Utdanningsdirektoratet. Se presentasjon.
 
Wenche Strøm og Rigmor Angler fra FIRST Scandinavia gikk gjennom www.newton.no og hvordan man fyller ut det såkalte basedokumentet som er grunnlaget for håndbok for besøkslærer, håndbok for Newton-lærer og håndbok for prosjekteier.
 
Wenche Rønning fra Nordlandsforskning holdt foredraget ” Newton-rom som arena for tilrettelagt opplæring i realfag og teknologi”. Hun fokuserte på Aktiv læring – et læringsteoretisk utgangspunkt , samt lærerens og elevens rolle i Newton-rommet. Hun presenterte også erfaringer  fra prosessen med å etablere Newton-rom i Salten. Se presentasjon
 
Birgitte Hangeland fra Kunnskapsparken i Harstad holdt et innlegg der hun redegjorde for prosessen med å etablere et Newton energi- og miljørom i Harstad. Hun behandlet de sentrale utfordringer knyttet til finansiering, næringslivets rolle samt det å sørge for at skoleeier tar eierskap i prosjektet. Se presentasjon.    
  
44 engasjerte personer deltok på Newton-konferansen på Kongsberg 
 
 
Einar Hydal fra undevisningstjenesten i Kongsberg kommune presenterte planene for et Newton kjemi-rom på Kongsberg. Han fokuserte på hvorfor situasjonen er blitt som den er blitt hva gjelder naturfagrommene, og hva vi kan gjøre for å få fart i realfagsundervisningen igjen. Se presentasjon.
 

Kristi Agerup fra Kongsberg gruppen og Merethe Farup fra Høgskolen i Buskerud fortalte om  Mastergrad i System Engineering som er et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Buskerun, Kongsberg industrien og Stevens Institute of Technology.

Karin Gauteplass fra Kongsberg Nærings- og Handelskammer holdt foredraget "Realfagsdugnad for fremtiden". Hun fokuserte hvor aktivt næringslivet i Kongsberg er for sikre behovet for fremtidig arbeidskraft. Næringslivet har som mål å sikre framtida til byen og teknologivirksomhetene, og ønsker at det blir skapt et realfagsmiljø i byen for barn helt ned i barnehagealder Hun viste også mange av de aktiviteter som næringslivet i Kongsberg deltar i for å gi barn og unge en god opplevelse med realfag tidlig. Se presentasjon.
 
Fra gruppearbeidet.
 
Nils Kristian Rossing fra skolelaboratoriet ved NTNU holdt et foredrag der han orienterte om det arbeidet som skolelaboratoriet i Trondheim gjør, både utviklingsarbeide og undervisning. Rossing reflekterte også hvordan det utviklingsarbeidet som blir gjort ved NTNU kan relateres til Newton-rom konseptet og vitensentrene. Se presentasjon.
 
Det ble også gjennomført et gruppearbeide der temaene var; www.newton.no, hvordan forsterke og viderutvikle Newton-nettverket.


Det vil avholdes 1-2 Newton konferanser årlig, informasjon om neste konferanse kommer.
 
Publisert: 15. juni 2007