Newton Engia Kimen

Etterarbeid

Etterarbeidet består av en gruppeoppgave. Formålet er at elevene skal ha en mulighet til å reflektere og repetere det de har lært. Det er viktig å dra en forbindelse med det de har arbeidet med i Newton-rommet og til klasserommet.

I tillegg er det fint om både lærere og elever tar seg tid til å svare på noen spørsmål i en evaluering. Linker du finner under "Evaluering". 
Læringsmål:

  • Eleven skal kunne forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi med kull, vann og vind, og peke på noen likheter.
  • Elevene skal kunne forklare hva en energikilde er og kunne gi noen eksempler på energikilder.
  • Elevene skal kunne beskrive hvordan råolje og naturgass er blitt dannet, og gi eksempler på hvor forekomster av disse råstoffene finnes.
  • Elevene skal kunne argumentere for fordeler og ulemper ved bruk av både fornybare energikilder og fossilt brensel.

Gjennomføring og metodikk

Gi elevene gruppeoppgaven. De kan få en gitt tid på seg til å forberede et 5 minutters muntlig innlegg til resten av klassen.

Fordel de tre oppgavene på gruppene. Gi elevene en viss tid til diskusjon og forberedelse av et ca. 5 minutters innlegg for klassen, eller en varighet du ønsker.

Dersom det er miljø for det i klassen, er det fint å oppfordre til innspill fra de andre. Er detmnoen som har kommentarer til det dere hørte? ...
Diskuter sammen i gruppa, og bli enig om innholdet i svaret. Tips! Det kan være lurt å sette opp en kort disposisjon som hjelp til den muntlige besvarelsen.

1. Velg en fornybar og en ikke-fornybar energikilde, og forklar hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra disse.

2. Forklar kort hvordan olje og gass er blitt dannet, og gi minst ett eksempel på hvordan fossilt brensel kan anvendes.

3. Belys hvilke miljøeffekter dere mener følger med ulike måter å produsere energi på.

Newton-modul nr. 1860

Best egnet for 8.-10. årstrinn
Tidsbruk 10 timer