Roboter og omkrets

Roboter og omkrets

Etterarbeid: Sykkelturen

Etterarbeidet er en praktisk oppgave som gjør at elevene får repetert fagstoff fra Newton-rommet. Elevene skal innhente nødvendige opplysninger og beregne hvor mange ganger et sykkelhjul må rotere på vei til og fra skolen. Elevene jobber i samme par som på Newton-dagen.

Utstyr per par:

  • Tilgang til digitale kart med målefunksjon, eks. norgeskart.no. Hvis tid; bruk GPS for å måle nøyaktig avstand.
  • Målebånd
  • Tau
  • Sykkelhjul (ta med eksempel inn eller mål på sykler utenfor skolen)
  • Skrivesaker
  • Kladdeark/matematikk-skrivebok

Tid: ca. 1 skoletime​


Læringsmål:

  • Forklare og vise hva omkrets er
  • Utforske ulike strategier å finne omkrets av en sirkel på
  • Lytte til andre og gjøre greie for egne og andre sine valg av strategier i arbeidet med omkrets og vurdere sterke og svake sider ved de ulike strategiene
  • Måle lengder med ulike måleredskap

Gjennomføring og metodikk

Etterarbeidet starter i plenum med en kort repetisjon av begrepene sirkel, omkrets og rotasjon. Hva husker elevene fra Newton-dagen? Oppfordre elevene til innspill. Elevene må selv komme med forslag til hvilke matematiske opplysninger de trenger for å løse oppgaven.

Elevene arbeider parvis. Utgangspunkt for beregningene skal være bostedet til den eleven på gruppa som er født senest på året. De bruker digitale kart for å beregne avstand, og finner selv sykkelhjul i skolegården for måling. Hvis hjul ikke er tilgjengelig, kan lærer oppgi omkrets til sykkelhjulet til 210 cm. Hvis en har god tid, og ønsker for eksempel å bruke en kroppsøvingstime i tillegg og elevene bor i nærmiljøet, kan elevene måle avstand hjem-skole med GPS (telefon/håndholdt hvis det finnes).

Lærer hjelper til med omgjøring av enheter om nødvendig. Det er fint om en kan utfordre elevene til å bruke strategier de har lært på Newton-dagen; for eksempel hvordan de finner omkrets på en sirkel og hvordan en kan dividere avstand på omkrets for å finne antall rotasjoner. Klarte elevene å huske at de skulle både til og fra skolen?

Oppgaven oppsummeres i fellesskap. Noen grupper får presentere hvordan de har funnet opplysningene de trengte og hvordan de løste oppgaven. Lærer hjelper elevene til å holde fokus på bruk av matematiske begreper. Hvem hadde lengst vei til skolen?

Se vedlagte ppt for plan/framdrift og stikkord i etterarbeidet.

 Vedlegg til aktivitet:
Etterarbeid presentasjon.pptx

Newton-modul nr. 2106

Best egnet for 6. årstrinn
Tidsbruk 4 timer