Roboter og omkrets

Roboter og omkrets

Forarbeid: Vi finner omkrets

Klassens forarbeid: For best mulig utbytte av Newton-dagen, er det bra om elevene kjenner begrepet omkrets. I forarbeidet skal elevene beregne omkrets av noen todimensjonale figurer. Dette arbeidet skal de gjøre i par. 

Utstyr til hver gruppe:

 • Linjal
 • Tråd
 • Skrivesaker
 • Elevark forarbeid

Tid: 1 skoletime

 

Klasselærers forarbeid:

A. Klasselærer skal være delaktig i observasjon av matematiske strategier på Newton-dagen. Vedlagt finnes en beskrivelse av aktiviteten, samt et observasjonsskjema. Klasselærer bør lese gjennom disse dokumentene for å kunne bidra under det praktiske arbeidet.

Beskrivelse av aktivitet 1: Aktivitet 1 Beskrivelse til klasselærer.docx

Observasjonsskjema: Aktivitet 1 Overvåking av strategier.docx

B. Før elevene skal delta på Roboter og omkrets-modulen, må klasselærer dele elevene inn i par. Denne inndelingen gjøres med bakgrunn i at elevene skal kunne samarbeide best mulig og ligge på tilnærmet samme nivå i matematikk.

 

 


Læringsmål:

 • Forklare og vise hva omkrets er
 • Lytte til andre og gjøre greie for egne og andre sine valg av strategier i arbeidet med omkrets og vurdere sterke og svake sider ved de ulike strategiene
 • Måle lengder med ulike måleredskap
 • Diskutere målenøyaktighet og vurdere om svar er rimelige
 • Beregne omkrets av ulike todimensjonale figurer
 • Bruke matematiske begreper i presentasjon av eget arbeid med geometriske figurer

Gjennomføring og metodikk

Lærer gjennomgår omkrets-begrepet med klassen (repeterer hvis dette er kjent for elevene). Definisjonen de møter i Newton-rommet er: Omkrets er lengden på den krumme linja som går gjennom alle punktene som ligger like langt fra sirkelens sentrum. Finn gjerne flere måter å forklare/vise omkrets på. 

Lærer deler i par, - gjerne cirka samme nivå i matematikk, og hver gruppe får tilgang til utstyr (linjal, tråd, skrivesaker, arbeidsark). Elevene arbeider med oppgave 1 - 6. Lærer hjelper og veileder underveis. Arbeidet bør avsluttes med en felles oppsummering av oppgavene:

 • Hva er navnet på de ulike figurene? Hva kjennetegner slike figurer? (Lengder, vinkler, parallelle linjer)
 • Hvordan stemte gjettingen på lengder i oppgave 1 med det elevene målte?
 • Få noen elevgrupper fram på tavla for å presentere, forklare og vise utregning. Har noen gjort det på en annen måte? Fokus på metode. Hvorfor skiller hjertet seg ut metodisk og geometrisk? (Krumme linjer) 
 • Diskuter gjerne hvorfor gruppene har fått ulike resultater? (Ulik nøyaktighet, hvor nøyaktig kan vi måle?) 
 • Oppgave 5: En vanlig misoppfatning i matematikk er å blande omkrets og areal. Viktig å få fram at det de har målt i oppgave 2 er en lengde. 
 • Oppgave 6: Hva er vanlige enheter for lengde? Ta gjerne en gjennomgang av alle enhetene i oppgaven. Når brukes disse i dagliglivet?

 Vedlegg til aktivitet:
Arbeidsoppgaver forarbeid: Forarbeid elevoppgaver.docx

Newton-modul nr. 2106

Best egnet for 6. årstrinn
Tidsbruk 4 timer