Newton Engia Kimen

Naturfag: Fenomener og stoffer - Mål for opplæringen er at eleven skal kunne forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, og diskutere hvilke miljøeffekter som følger med ulike måter å produsere energi på.

 • Eleven skal kunne forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi med kull, vann og vind, og peke på noen likheter.
   
 • Elevene skal kunne beskrive sine observasjoner fra induksjonsforsøket, og hvilke faktorer som har betydning for indusert strøm.
   
 • Elevene skal kunne gi en beskrivelse av begrepene; energi, energioverføringer, energitap, stillingsenergi, bevegelsesenergi
   
 • Elevene skal kunne forklare hva en energikilde er og kunne gi noen eksempler på energikilder.
   
 • Elevene skal kunne argumentere for fordeler og ulemper ved bruk av både fornybare energikilder og fossilt brensel.
   

Naturfag: Fenomener og stoffer - Mål for opplæringen er at eleven skal kunne forklare hvordan råolje og naturgass er blitt til.

 • Eleven skal beskrive hvordan sandstein ser ut hvorfor denne kan lagre råolje og naturgass.
   
 • Elevene skal kunne beskrive hvordan en takbergart og en kildebergart ser ut, og hvordan funksjonen til disse bergartene er i forbindelse med dannelse og lagring av olje og gass.
   
 • Elevene skal kunne beskrive hvordan råolje og naturgass er blitt dannet, og gi eksempler på hvor forekomster av disse råstoffene finnes.
   
 • Elevene skal kunne beskrive en metode for leting etter olje og gass.
   

Newton-modul nr. 1860

Best egnet for 8.-10. årstrinn
Tidsbruk 10 timer