Roboter og omkrets

Roboter og omkrets

Matematikk: Måling - Forklare oppbygginga av mål for lengd, areal og volum og berekne omkrins, areal, overflate og volum av to- og tredimensjonale figurar

 • Forklare og vise hva omkrets er
   
 • Utforske ulike strategier å finne omkrets av en sirkel på
   
 • Lytte til andre og gjøre greie for egne og andre sine valg av strategier i arbeidet med omkrets og vurdere sterke og svake sider ved de ulike strategiene
   
 • Beregne omkrets av ulike todimensjonale figurer
   
 • Bruke matematiske begreper i presentasjon av eget arbeid med geometriske figurer
   

Matematikk: Måling - Velje høvelege målereiskapar og gjere praktiske målingar i samband med daglegliv og teknologi og vurdere resultata ut frå presisjon og måleusikkerheit

 • Måle lengder med ulike måleredskap
   
 • Diskutere målenøyaktighet og vurdere om svar er rimelige
   

Matematikk: Geometri - Forankring fagfornyelsen per 18.3.19 (Matematiske kunnskapsområde): - Bruke ulike strategier for å regne ut areal, omkrets og overflate - Beskrive egenskaper og minimumsdefinisjoner ved to- og tredimensjonale figurer og forklare hvilke egenskaper figurer har felles, og hvilke egenskaper som skiller figurene fra hverandre

 • Ved overgang til ny læreplan flyttes læringsmålene hit.
   

Newton-modul nr. 2106

Best egnet for 6. årstrinn
Tidsbruk 4 timer