Elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder

Newton Bodø: Elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder

Aktivitetene går blant annet på bygging av kulebaner, vindturbiner og vannkraftverk.

Gjennom forarbeidet på skolen skal elevene få frem forkunnskapen gjennom arbeid med nøkkelord. De skal også formulere spørsmål de ønsker svar på i Newton-rommet. Disse spørsmålene sammenfattes av klassens lærer og tas med til Newton-rommet. 

I Newton-rommet skal elevene arbeide gruppevis. Undervisningen vil variere mellom faglige innledninger, praktiske læringsaktiviteter og samtale i fellesskap. Viktige begreper er energi, energioverføring, energitap, stillingsenergi og bevegelsesenergi. 

I etterarbeidet skal elevene bruke det de har lært i en presentasjon for andre. 

Forarbeid i skolen

1-2 skoletimer. Elevene arbeider med nøkkelspørsmål i grupper.

I Newton-rommet

09:00 Dagen starter med: Oppstart hvor vi bl.a. tar utgangspunkt i forarbeidet i en innledning til dagen.
09:10 Intro og energidemonstrasjon. Bruk ppt presentasjonen i introen. Denne ligger under "12. Filarkiv".
09:45 Kulebaneaktivitet, med oppsummering til slutt. Fokus på å få elevene til å snakke naturfag.
11:00 Lunsj!
11:30 Intro og praktisk gjennomføring av induksjonforsøket. Fokus på å få elevene til å snakke naturfag underveis.
12:15 Intro, og gjennomføring av praktisk økt med vind- og vannkraftverk. Faglig diskusjon/samtale til slutt!
14:00 Ferdig for dagen

Etterarbeid i skolen

1-2 skoletimer. Elevene jobber gruppevis. Forbereder 5 minutters muntlig presentasjon om en gitt oppgave.
Originalmodul:
1268: Elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, FIRST Scandinavia i samarbeid med ulike aktører.
Denne modulen er revidert av:
Daniel Holand
Newton Bodø

Newton-modul nr. 2032

Best egnet for 8.-10. årstrinn
Tidsbruk 5 timer