MatchGraph/ Gå grafen

Newton Realfagsenter Nannestad: MatchGraph/ Gå grafen

Vi starter med å samle elevene til felles forklaring og en liten teoriøkt i amfiet.

Graf 5 fra MatchGraphprogrammet står oppe på tavla. Elevene har fått utdelt elevarket og der har de den samme funksjonen. Elevene skal tenke over hva denne funksjonen forteller dem. De kan gjerne snakke sammen to og to. På elevarket fins det fire svaralternativer/ påstander om hva funksjonen beskriver, der ett alternativ er riktig. Her kan elevene gjerne bruke mentometerknappene for å avgi svar. Etter at elevene har avgitt svar og sett svarfordelingen kan de gjerne diskutere/argumentere resultatet, før testperson går grafen og diskusjon i plenum. 

Nå er det viktig at Newton-lærer gjennomgår litt teori om lineære funksjoner. Hva er stigningstallet og hva forteller det oss? Hvordan kan man finne det? Hva er konstantleddet? Hvordan finner vi det, og hva forteller det oss? 

Så følger de praktiske oppgavene.  Elevene jobber sammen i grupper på 4-5 stykker. Utstyret er på forhånd satt opp av Newton-lærer. Dette krever en del plass, og Newton-lærer må sørge for at det er fri sikt på opp til ca 2 meter i området fremfor bevegelsessensoren og at utstyret er plassert slik at ikke bevegelsessensorene influerer hverandre. Gruppestørrelsen blir avhengig av hvor mange bevegelsessensorer dere kan plassere i Newton-rommet uten at elevene går inn i andres soner.  Elevene legger inn navnene sine i programmet og går grafen i tur og orden. Hvem får best score? Beste resultat fra hver gruppe kan gjerne skrives opp på tavla.

Etterpå skal elevene jobbe med oppgaver knyttet til funksjonen de har gått. Oppgavene finnes på "Elevarket". Her er det viktig at Newton-lærer går rundt til alle gruppene og følger med at oppgavene forstås og gjøres riktig. Newton-lærer må også vurdere om det trengs felles gjennomgang av noen av oppgavene på tavla.

Et stykke ut i oppgavene er det ny runde med graf-gåing, graf 1. Til slutt jobber elevene med oppgavene i GeoGebra. GeoGebra-oppgavene finnes på "Elevarket, GeoGebra"

Vi har prøvd å legge vekt på å få åpne og utforskende oppgaver. Det kan være at oppgavene da blir for vanskelig for de svakeste elevene, derfor har vi laget "tipskort" til noen av oppgavene. Tipskortene kan skrives ut og lamineres. Tipskortene legges lett tilgjengelig i Newton-rommet, og dersom elevene står fast kan de se om de får hjelp ved hjelp av tipskortene.  

Det er utarbeidet to alternativer til etterarbeid der elevene skal bruke det vi har vært gjennom i modulen til å lage en funksjon som beskriver en gitt tur i naturen. 

Forarbeid i skolen

Teori og oppgaver om stigningstall og konstantledd fra læreboka.

I Newton-rommet

20 min: Presentasjon og gjennomgang av opplegget
75 min: Elevaktivitet, Gå Grafen. Praktisk øvelse og oppgaveløsning.
10 min: Oppsummering av Gå Grafen- oppgaver
15 min: Presentasjon av GeoGebra- oppgaver
45 min: Elevaktivitet, GeoGebra
15 min: Oppsummering av GeoGebra-oppgaver og presentasjon av etterarbeidet.

Etterarbeid i skolen

Som etterarbeid kan ett av de to utviklede etterarbeidene eller eget egnet etterarbeid fra lærebok benyttes.
Originalmodul:
1856: MatchGraph/ Gå grafen, Marita Liljebakk, marlin01@vgs.nfk.no, 97604775
Newton Ofoten, NewtonOfoten@vgs.nfk.no, 756 56690
Denne modulen er revidert av:
Runar Andreassen
Newton Realfagsenter Nannestad