WeDo - oppfinner

Newton Fauske: WeDo - oppfinner

Dette er oppfølgingsmodulen til WeDo-dyrehagen (1451). Dyrehagen som må være gjennomført på forhånd, slik at elevene har en viss erfaring med bruk av utstyr og programmering. Modulen er videre tenkt benyttet på 3. -4. trinn, og egner seg også bra for 5 . trinn, hvis det er ønskelig. Det frarådes å gjennomføre opplegget med yngre elever enn 3. trinn. Gjennom hele dagen legges det opp til at elevene jobber i 2er-grupper.

Etter en kort øvingsoppgave med tannhjul og trinser, får elevene velge seg en figur fra byggebeskrivelsene i programmet - som de bygger opp og programmerer. Deretter velger de seg en av oppdragsark til konstruksjon av egen oppfinnelse. Her får de noen tips, men må selv konstruere og programmere oppfinnelsen. Elevene får tilgang til fotoapparat, slik at de kan billed-dokumentere sin oppfinnelse. Bildene skal senere brukes i rapporten som de skriver i etterarbeidet på skolen.

 

Dagen begynner med en forholdsvis kort repetisjon av de mest sentrale delene, samt noen av programmeringsfunksjonene. Deretter får elevene en liten oppgave (oppgaveark) med å koble sammen tannhjul og trinser, og få disse til å virke sammen.

Deretter får gruppene utdelt av Newton-lærer en figur de skal bygge og programmere ut fra byggebeskrivelsene i programmet.For å sikre at gruppene får tilstrekkelig med tid til egen oppfinnelse, må NL styre denne aktiviteten, litt etter hvor mye tid man har igjen til rådighet. Har man god tid tid, anbefales en felles framvisning ala det man hadde på dyrehage-modulen. Er det knapt med tid droppes dette.

Egen programmering: Gruppene kan velger seg ut et oppdragsark - oppdragsarkene ligger på robotbordet, slik at elevene har hatt mulighet til å vurdere hvilken oppgave de ønsker å jobbe med. Ønsker de å lage en helt egen maskin er dette også greit. NL bør nok ha en viss teknisk innsikt, slik at han kan være en god veileder. Dette gjelder spesielt i oppstartsfasen, hvor enkelt grupper gjerne trenger litt starthjelp. Etterhvert blir NL sin rolle å veilede når noe ikke fungerer og oppmuntre til å utnytte sensorer og programmering. Det er et mål at alle gruppene skal lykkes, men NL må bestrebe seg på å veilede på en slik måte at det blir elevene som selv kommer med løsningene. Medfølgende lærer kan gjerne få ansvaret for å ta ekstra bilder, evt. ta en liten filmsnutt av hver oppfinnelse. Felles fremvisning av oppfinnelser.

Oppryddingen tar lengre tid enn ellers, og det anbefales å sette av ekstra tid til dette. Hvis man unngår å låne fra hverandres grunnutstyr, blir oppryddingen enklere. Helt til slutt samles elevene, hvor NL sier litt om etterarbeider, og viser et eksempel på en bra rapport. Hvis tid, får klasselærer bildene med seg på en cd-plate eller minnepenn. Dette kan gjøres av en voksen mens elevene rydder i kassene.

I Newton-rommet

09.00: WeDo-oppfinner: Velkommen, og informasjon om rommet og dagsplan. Liten repetisjon av de mest sentrale delene i settene, og på programmeringsfunksjonene. Liten øvelse med tannhjul og trinser.
09.25: Bygging av figur, og planlegging av egenprodusert figur.
11.00: Matpause
11.45: Jobbe med egen konstruksjon, programmering og foto.
12.30: Opprydding.
12.45: Oppsummering, avslutning.
13.00: Ferdig.
Originalmodul:
1534: WeDo - oppfinner, Rune Strømsvik,
rune.stromsvik@meloy.kommune.no
Denne modulen er revidert av:
Marie Kristine Kristensen
Newton Fauske

Newton-modul nr. 1697

Best egnet for 1.-4. årstrinn
Tidsbruk 4 timer