Energibruk før og nå

Newton Fauske: Energibruk før og nå

Vårt Newtonrom er organisert og utstyrt til 14 elever, dette gjelder også for modulen "Energibruk før og nå". Opplegget fungerer for 14 elever, men erfaringer viser imidlertid at grupper med litt færre elever får større utbytte av en slik praktisk dag.

Som innledning tar vi for oss energibegrepet, og samtaler om ulike typer energikilder og energiformer. Vi ser på hvordan vann- og vindenergi er blitt benyttet i tidligere tider. Gjennom to elevforsøk ser vi på prinsippet for hvordan elektrisk energi blir dannet i en dynamo/generator. Elevene skal så gruppevis bygge opp et energikraftverk for h.h.v. vann- vind- og solenergi. Alle gruppene skal også bygge opp hver sin bil. Denne bilen skal drives av elektrisk energi, produsert av kraftverket. I tillegg er det undersøkende oppgaver tilknyttet til driften av energikraftverkene, samt modifisering av bilen for å øke effekten.


Forventninger til medfølgende lærer: Medfølgende lærer er den som kjenner elevgruppen, og får ansvaret for å dele klassen opp i grupper. Det kan være greit å ha tenkt litt gjennom dette på forhånd. Newtonlærer har ansvaret for opplegget, mens medfølgende lærer vil fungere som ekstra pådriver og motivator denne dagen. Erfaringsmessig er aktiv deltakelse fra medfølgende lærer viktig i øktene hvor elevene skal følge instruksjoner fra ark og notere ned svar. Ellers blir det gjerne rom underveis til å observere sine elever hvordan de fungerer i grupper gjennom praktisk arbeid.

Denne modulen er godkjent, men det er laget en revidering som finnes på Newton Meløy sine sider, hvor opplegget er revidert og gjort som stasjonsarbeid. Her får elevene jobbet mer variert innenfor et bredere tema, og det går mindre tid til praktisk bygging. Man får også inn et ekstra moment, i form av dampenergi – stasjon med dampmaskin. Revideringen er foreløpig ikke sendt inn til godkjenning, men har nummer 1576.


 

Gjennom de to elevforsøkene skal elevene få erfaring med induksjon-prinsippet for hvordan elektrisk energi blir generert med bruk av spole, magneter og bevegelse, slik at de skjønner at det er bevegelsesenergi som må tilføres for å kunne skape elektrisk energi.

I byggeoppdraget får gruppene ulike kraftverk, men oppgavene er allikevel forholdsvis like. Denne likheten kommer også fram under oppsummeringen.

Alle gruppene lader opp en kondensator med elektrisk energi - to av energitypene ved hjelp av bevegelse som skapes i energikraftverket. Elektrisk energi genereres i en generator, som også kan reverseres, og fungere som en motor, som gir fra seg energi. Dette brukes blant annet i bilene.

Erfaringer viser at mange elever slurver med å koble riktig med minus og pluss, slik at kondensatorene ikke lader, men faktisk tømmes for strøm. Ved å merke alle ledninger , motorer og kondensatoren med ekstra røde og svarte legoklosser eliminerer man langt på vei dette problemet. Eventuelt kan maling eller rød teip benyttes.

Gi rom til at elevene får anledning til å studere hverandres kraftverk underveis, og gjerne eksperimenterer litt, hvis dette ikke går ut over oppgavene de er pålagt å gjøre.

Elevene får et sett med oppgaver som skal besvares som etterarbeid. Disse oppgavene er knyttet til teori og praktisk arbeid som er gjort på Newtondagen.

Til de fleste PowerPointene er det skrevet kommentarer nede i tekstfeltene. Disse kan være til ekstra støtte, spesielt ved nyoppstart av denne modulen.

Forarbeid i skolen

Ca 2 skoletimer. 2 filmsnutter på 5 min hver, med tilhørende spørsmål. Oppgaveark.

I Newton-rommet

09.00 Velkommen: Skissere dagen, og gjennomgå læringsmål
09.05: Samtale om tema fra forarbeidet, med vekt på energikilder og energiformer. Bruk av vann-og vindenergi i gamle dager - samtale med utgangspunkt i PowerPoint "Introduksjon"
09.30: Oppdagelsen av generatoren/dynamoen: Demonstrasjon av Ørsteds oppdagelse med strøm og kompassutslag. Elevforsøk 1: "induksjon av strøm" og elevforsøk 2: "Lys med sykkeldynamo". Oppsummering med støtte fra PowerPoint "Dynamo-elektrisitet".
10.15 Bygge kraftverk - gruppevis vannenergi, vindenergi eller solenergi. Alle gruppene bygger også en bil.
11.00: Matpause og luftepause
11.40: Bygge videre + jobbe med oppgaveark tilknyttet byggeoppdraget.
12.40: Oppsummering med bruk av PhotoStory: Kort presentasjon av prinsippet for laging av "film". Elevene følger mal for bruk av Photostory, og tar eventuelt noe ekstrabilder med gruppas fotoapparat.
13.45: Felles oppsummering av dagen, og skissering av etterarbeidet.
14.00: Ferdig

Etterarbeid i skolen

Gjennomgang av PowerPoint. Arbeid i grupper eller par. Oppsummering i plenum.
Originalmodul:
1361: Energibruk før og nå, Rune Strømsvik, rune.stromsvik@meloy.kommune.no
Denne modulen er revidert av:
Marie Kristine Kristensen
Newton Fauske

Newton-modul nr. 1919

Best egnet for 5.-7. årstrinn
Tidsbruk 5 timer