Elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder

Newton Larvik: Elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder

Gjennom arbeid med Newton-modulen, er målet at elevene skal gjøre nye erfaringer og utvikle ny kunnskap om produksjon av elektrisk energi fra fornybare og ikke fornybare energikilder. 

Undervisningsforløpet består av forarbeid på skolen, undervisning i Newton-rommet og avsluttes med et etterarbeid på skolen. 

Gjennom forarbeidet skal elevene vise hva de kan fra før gjennom å arbeide med nøkkelord. De skal også formulere spørsmål de ønsker svar på i Newton-rommet. Disse spørsmålene sammenfattes av klassens lærer og tas med til Newton-rommet. 

I Newton-rommet skal elevene arbeide gruppevis. Undervisningen vil variere mellom faglige innledninger, praktiske læringsaktiviteter og samtale i fellesskap. Viktige begreper er energi, energioverføring, energitap, stillingsenergi og bevegelsesenergi. 

I etterarbeidet skal elevene bruke det de har lært i en presentasjon for andre. 
Forarbeid i skolen

1-2 skoletimer. Elevene arbeider med nøkkelspørsmål i grupper.

I Newton-rommet

09:00 Dagen starter med: Oppstart hvor vi bl.a. tar utgangspunkt i forarbeidet i en innledning til dagen.
09:10 Intro og energidemonstrasjon. Bruk ppt presentasjonen i introen. Denne ligger under vedlegg, pkt. 13.
09:45 Kulebaneaktivitet, med oppsummering til slutt. Fokus på å få elevene til å snakke naturfag.
11:00 Lunsj!
11:30 Intro og praktisk gjennomføring av induksjonforsøket. Fokus på å få elevene til å snakke naturfag underveis.
12:15 Intro, og gjennomføring av praktisk økt med vind- og vannkraftverk. Faglig diskusjon/samtale til slutt!
14:00 Ferdig for dagen

Etterarbeid i skolen

1-2 skoletimer. Elevene jobber gruppevis. Forbereder 5 minutters muntlig presentasjon om en gitt oppgave.
Originalmodul:
1268: Elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, FIRST Scandinavia i samarbeid med ulike aktører.
Denne modulen er revidert av:
Thorny Cesilie
Newton Larvik

Newton-modul nr. 1633

Best egnet for 8.-10. årstrinn
Tidsbruk 5 timer