Elektrisk energi frå fornybare og ikkje-fornybare energikjelder

Newton-rom på Voss: Elektrisk energi frå fornybare og ikkje-fornybare energikjelder

Målet med Newton-modulen er at elevane skal gjere nye erfaringar og utvikle ny kunnskap om produksjon av
elektrisk energi frå fornybare og ikkje-fornybare energikjelder.

Undervisningsopplegget består av førearbeid på skulen, undervisning i Newton-rommet og etterarbeid på
skulen. 

I Newton-rommet skal elevane arbeide gruppevis. Undervisninga vil variere mellom teoriøkter,
praktiske læringsaktivitetar og samtale i fellesskap. Viktige omgrep er energi,
energioverføring, energilov, stillingsenergi og rørsleenergi.

Modulen høver i forkant av energiprosjektet «Fornybar framtid».

Forarbeid i skolen

Arbeid med pensum. Voss ungdomsskule går gjennom temaet energi før dei kjem på besøk.

I Newton-rommet

08:45 Oppmøte
Felles teoriøkt i auditorium
Kulebaneaktivitet
11:00 Lunsj
11:45 Felles teoriøkt i auditorium
Induksjonsforsøk
Vind- og vasskraftverk
Demonstrasjon av ikkje-fornybar energikjelde
14:15 Ferdig for dagen

Etterarbeid i skolen

Energiprosjektet "Fornybar framtid" vert sett på som etterarbeid.
Originalmodul:
1268: Elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, FIRST Scandinavia i samarbeid med ulike aktører.
Denne modulen er revidert av:
Ragnhild Blikberg
Newton-rom på Voss

Newton-modul nr. 1984

Best egnet for 8.-10. årstrinn
Tidsbruk 5 timer