Utvikle en Newton-modul

Modulutvikling er viktig for nettverket! Nye moduler er med på å gjøre nettverket bedre og mer mangfoldig. I modulene synliggjøres gode ideer, kompetanse, engasjement og erfaring for nettverket. Alle Newton-lærere og fagmiljøer kan utvikle nye Newton-moduler. 

Utvikling av nye moduler innebærer en prosess med kvalitetssikring av Newton-administrasjonens pedagog-team og NTNU Skolelaboratoriet. Erfaring viser at prosessen går raskere ved tidlig dialog om modulens faglige og didaktiske innhold. Erfaringer viser også at det er gunstig å være flere sammen om modulutviklingen. 
 
En Newton-modul skal ha stort læringsutbytte og gode læringsopplevelser som mål. Modulen skal utfordre elevene til å jobbe praktisk og utforskende, og det anbefales å følge 5E-modellen i utviklingsarbeidet. Prinsippene for undervisning i Newton skal ligge til grunn gjennom hele modulen. Modulen skal legges opp slik at den gir elevene mulighet til å bli engasjerte, utforske, forklare, diskutere, reflektere, snakke fag og utdype tema. Det er også et mål at modulen prøver å balansere gode læringsopplevelser (wow-faktor) med et stort fokus på det elevene skal lære.  

En modul planlegges, utvikles og dokumenteres inne i basen på newton.no. Det finnes to ulike modulbaser, en for moduler til grunnskole og videregående og en for barnehage-moduler. Modulutvikling for barnehage er noe mindre omfattende enn utvikling for skole. Dette skyldes at barnehage-modulene er av kortere varighet, og at modul-basen er mindre omfangsrik. Det er likevel svært viktig at barnehage-moduler følger våre prinsipper for undervisning, og at de er godt faglig og didaktisk tilpasset små barn. Moduler for barnehage følger samme kvalitetssikringsprosess som andre moduler. 

Kriterier for skole-moduler i Newton: 

 • Modulen har realfaglig fokus.
 • Modulen er forankret i gjeldende læreplan.
 • Det er formulert læringsmål som tydeliggjør hva elevene skal lære.
 • Modulen legger vekt på at elevene skal arbeide praktisk.
 • Modulen har variasjon i arbeidsmetoder.
 • Modulen gir tid til refleksjon og samtaler.
 • Modulen gir muligheter for gode læringsopplevelser for alle.
 • Alle kapitler i modulbasen er beskrevet så grundig at modulen er delbar i nettverket.
 • For- og etterbeid skal ha god faglig sammenheng med undervisningen i Newton-rommet.
 • Modulen er pilotert med elever. 

 

Kriterier for barnehage-moduler i Newton:

 • Modulen har et realfaglig fokus.
 • Modulen er forankret i gjeldende rammeplan.
 • Det pedagogiske opplegget legger vekt på at barna arbeider praktisk.
 • Modulen har variasjon i arbeidsmetoder.
 • Modulen gir tid til refleksjon og samtaler.
 • Modulen gir muligheter for gode læringsopplevelser for alle.
 • Alle kapitler i modulbasen er beskrevet så grundig at modulen er delbar i nettverket.
 • Modulen er pilotert med barnehagebarn.

 

Utvikling av moduler deles inn i tre faser; 1. Ide/skisse 2. Produksjon 3. Godkjenning. Sett deg inn i nyttige dokumenter. Det er mulig å få veiledning fra Newton-administrasjonen i alle faser av utviklingsarbeidet. Dette kan gjelde didaktiske og faglige spørsmål, men også være en dialog om ideer og innhold. 

Les mer om kvalitetssikringsprosessen. 

Oppdatert