Våre prinsipper

 

Målet med undervisningen i et Newton-rom er at elevene skal ha et stort læringsutbytte og gode læringsopplevelser. For å nå disse målene har vi følgende prinsipper for vår undervisning: 

Praktiske, varierte og utforskende arbeidsmetoder 

 • Praktisk – Undervisning i Newton-rom skal være preget av praktiske aktiviteter der elevene har tilgang til konkreter og annet utstyr som fremmer læringsmål. Utstyret er ofte annerledes enn det som tilbys i et vanlig klasserom. I Newton-rommet er det nok læringsressurser til alle, - alle elevene skal være aktive og «hands-on». Aktive elever kan også omfatte elever som er engasjert i diskusjon eller samtale. De praktiske aktivitetene er designet ut fra målet med økta.  
 • Variert – Undervisningen i Newton-rom skal ha variasjon i både metode, utstyr, oppgavetyper og arbeidssted. Variasjon gjennom dagen vil gi læringsutbytte til elever med ulikt utgangspunkt og motivasjon for læring.
 • Utforskende – Oppgaver som gis i Newton-rommet skal ha lav inngangsterskel og gjerne være utforskende. Utforskende oppgaver har flere løsninger eller strategier. Elevene kan selv lage problemstillinger, planlegge, skaffe informasjon og analysere. I Newton-rommet skal elevene jobbe med problemløsning, - det skal være tid til undring og diskusjon rundt ulike strategier.  

  ​

Diskusjon, samtale og refleksjon

Dialog mellom Newton-lærer og elevene og mellom elever er viktige deler av prosessen med dybdelæring. I Newton-rommet har vi tid å la elevene bruke fagbegreper, argumentere, resonnere og velge strategier for gruppas arbeid. Bruk av fagspråk er viktig for læring. I samtaler er elevene aktive, og ved god planlegging kan en samtale/diskusjon fungere som en aktivitet i en Newton-modul. God dialog i Newton-rommet hjelper Newton-læreren til å sikre gode læringsprosesser og lande faglige konklusjoner sammen med elevene. 

 

Samarbeid 

I Newton-rommet skal elevene jobbe sammen. Dette er en ferdighet for framtiden, og i Newton-rommet jobber elevene alltid i grupper, gjerne i par. Læring fremmes ved samhandling og samtaler. Newton-læreren skal legge til rette for god samhandling, - noe som krever tydelige oppgaver og veiledning i å lykkes med gode arbeidsrelasjoner. 

 

Relevans

Relevans knytter seg til flere aspekter ved undervisningen i Newton-rommet.

 • Relevant i forhold til læreplan. Alle modulene i Newton-konseptet er forankret til læreplan.
 • Relevant i forhold til lokalmiljø og lokalt næringsliv. Mange moduler er tett knyttet opp til lokale forhold, - bedrifter, naturmiljø, interessekonflikter mm.
 • Relevant i forhold til elevenes liv og faglig egenkapital. Undervisningen i Newton-rommet skal knyttes til virkelighetsnære problemstillinger og til ting elevene kjenner til. Aktivitetene må oppfattes nyttig og viktig av elevene. 
 • Relevant utstyr. I Newton-rommet skal utstyret som brukes i aktivitetene, være godt tilpasset læringsmål. 
 • Relevant for framtida. I Newton-rommet skal vi utfordre elevene til å jobbe med læring som er relevant for framtida, eks. koble kunnskap mellom ulike kilder/ressurser, tolkning av data, kritisk tenkning og etiske overveielser, vitenskapelige metoder og tenkemåter, faglig problemløsning i digitale omgivelser, se sammenhenger mellom fag/fagområder og sosiale ferdigheter.  

  ​

Kvalitet 

I Newton-rommet skal det være god kvalitet i form av:

 • Kvalitet i undervisning - I Newton-rommet skal det være fokus på god undervisning. Vi har som mål at undervisningen skal være forbilledlig. Dette betyr at Newton-lærer legger stor vekt på godt faglig innhold og god didaktisk tilrettelegging, gjennomføring og evaluering. Undervisningsoppleggene skal være kvalitetssikret. 
 • Kvalitet i fysiske forhold – Newton-rommet skal legge til rette for et tiltalende fysisk læringsmiljø. Newton-rommet skal være et sted å bli inspirert. Utstyr og konkreter skal være relevant og spennende. 
 • Kvalitet i drift og nettverk – Newton-rommet skal ha god forankring i kommunen. God kvalitet i rammebetingelsene vil gi bedre undervisning.  
Oppdatert